Business Flow

Működési szabályzat és vezérelvek

Fogalmak

Üzleti klub

Gazdasági érték-, élmény-, és érdekközösség, amely különböző tevékenységi körű üzletemberekől és cégvezetőkből áll, akik érvényes Business Flow tagsággal rendelkeznek. Tagságukat azzal a céllal váltották, hogy folyamatosan növeljék a saját, valamint az érdekközösségük (üzleti klubjuk) üzleti eredményeit, profitját és üzleti erőterét.

Üzleti találkozó

Az üzleti klub tagjai és vendégeik 2 hetente rendszeresen találkoznak, rendszerint ugyanazon helyszínen és ugyanabban az idősávban. Céljuk, hogy a Business Flow által meghatározott program keretein belül új készségekre, üzleti lehetőségekre, együttműködésekre, információkra, kapcsolatokra és üzleti ajánlásokra tegyenek szert.

Tag

Az a gazdasági társaság, egyéni vagy társas vállalkozási formában tevékenykedő személy vagy szervezet, aki jelen időszakra a tagsági díjat megfizette a Business Flow számára, illetve a tagsági kérelmét az adott üzleti klub Etikai Bizottsága elfogadta. A Business Flow nyílvántartásában tagként szerepel, és a tagsági jogviszonya nem került megszüntetésre, felfüggesztésre, vagy szüneteltetésre.

Tagjelölt

Az a gazdasági társaság, egyéni vagy társas vállalkozási formában tevékenykedő személy vagy szervezet, amely a tagsági kérelmét az adott üzleti klub Etikai Bizottságának benyújtotta, és a jelentkezése elutasításáról, vagy elfogadásáról az Etikai Bizottság még nem hozott döntést.

Személyes közreműködő

A TAG gazdasági társaság, illetőleg egyéni vagy társas vállalkozási formában tevékenykedő személy vagy szervezet által tartósan kijelölt és a Business Flow rendszerében a gazdasági társaság tag képviseletében személyesen eljáró természetes személy, mely személyt és annak helyettesét, valamint elérhetőségeiket Tag köteles a Klubja vezetőségével egyeztetni.

Tagsági díj

A TAG által megfizetett azon költség, amit a Business Flow által nyújtott szervezési, marketing, kapcsolatépítési, képzési és informatikai kereterndszer létrehozásáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért, valamint az eredményes működéshez kapcsolódó egyéb szolgáltatások ellenértékeként fizet, a Business Flow ÁSZF-ben meghatározott mérték és feltételek szerint rendszeresen éves (365 nap), vagy havi átalánydíj formájában.

Tagsági jogviszony

A Business Flow által nyújtott kapcsolati marketing és képzési szolgáltatásainak, valamint egyéb kapcsolódó szolgáltatásoknak az ÁSZF-ben meghatározott terjedelmű igénybe vételével kapcsolatos jogok és kötelezettségek összessége a tagra nézve, a tagsági díjjal fedezett idszakra.

Üzleti klub vezetősége

Az adott Business Flow üzleti klub azon tagjai, akik előre meghatározott gazdasági céllal létrehozták, működtetik, operatívan irányítják és szervezik az érdekcsoport munkáját. A vezetőség minimum 5 tagból áll: elnök, alelnök és legalább 3 fő Etikai Bizottsági tag. A vezetőség félévente megújúlhat, azaz új vezető tisztségeket választhat, amennyiben a vezetőségben ezen igény felmerül.

Üzleti klub Etikai Bizottsága

Az Etikai Bizottságot az üzleti klub vezetőségéből azon tagok alkotják, akik nem töltenek be elnöki, vagy alelnöki posztot. Az Etikai Bizottság minimum 3 tagból áll, és legalább 3 tag esetén határozatképes. Az Etikai Bizottság közös feladatai:

Tagokra és vendégekre vonatkozó etikai kérdéseket vitat meg, és hoz döntéseket.

Dönt a tagjelöltek csatlakozási kérelméről (ki csatlakozhat az üzleti klub érdekközösségéhez, és ki nem).

Kapcsolatot tart a Business Flow Igazgatósággal, és a Business Flow központjával, akik ebben az esetben az Etikai Bizottság adminisztratív végrehajtó szerepkörben vannak (azaz nem hoznak döntést, csak végrehajtják az Etikai Bizottság döntéseit.

Látogató vendég

A gazdasági társaság, illetleg egyéni vagy társas vállalkozási formában tevékenyked személy, aki egy Tag meghívására résztvesz a üzleti klub üzleti találkozóján, megismeri és kipróbálja annak tevékenységét, működését.

A Business Flow működési szabályzata a vendégek számára 2 próbaalkalmat biztosít 12 hónap alatt, ahol korlátozott bemutatkozási és betekintési lehetőségeket kínál az adott üzleti klub életébe és működésébe. A Business Flow a korlátozott jogokkal a tagi érdekközösség védelmét szavatolja, mert a vendégek még nem fogadták el a Business Flow Általános Szerződéses Feltételeit, Működési szabályzat és irányelveit, valamint az Etikai kódex-ét.

Üzleti ajánlás

Egy üzleti lehetőség, amelyet az adott üzleti klub találkozóján az egyik résztvevő a másik résztvevő számára ad. Az ajánló üzleti lehetőséget teremt az ajánlott számára, hogy az megismerjen az ajánló kapcsolatrendszeréből egy olyan személyt, akivel üzletet, vagy együttműködést köthet. Az ajánló köteles értesíteni és felkészíteni az általa ajánlott személyt, hogy az ajánlott keresni fogja rá hivatkozva.

Az üzleti ajánlás célja: személyes, bizalmi alapú beajánlás, amivel az ajánlott jobb tárgyalási pozícióból indulhat. Az ajánlónak nem feladata az ajánlott termékeinek/szolgáltatásainak értékesítése, kizárólag egy lehetséges találkozó létrehozásában működik közre.

Ajánlói jutalék

A minőségi üzleti ajánlásért cserébe az ajánlott fél jutalékot adhat ajánlójának, a törvényi keretek betartása mellett, az ajánlásból származó üzleti forgalom 0% és 10% közötti mértékében, de nem kötelező jelleggel.

Aktivitási bónusz

A B-Flow Aktivitási Bónusszal díjazza, ha a tag eredményesen aktiválja a saját kapcsolatrendszerét az üzleti klub érdekében, és új tagokkal bővíti a Business Flowhoz tartozó érdekközösséget. Az Aktivitási bónusz célja, hogy a tagok olyan öngerjesztő és aktív ajánlói közeget hozzanak létre, ahol gyorsabban elérhetik gazdasági sikereiket. A Tag által ajánlott:

 • új éves díjat fizető tag után a Business Flow 1 hónappal meghosszabítja az ajánló tag tagsági időszakát (kivéve Producerek esetén).
 • új havi díjat fizető tag után a Business Flow plusz 1 vendégalkalmat biztosít ajánló Tag számára más, a sajátján kívüli üzleti klubban.

Producer

Az a gazdasági társaság, illetleg egyéni vagy társas vállalkozási formában tevékenykedő személy vagy szervezet, aki Business Flow tagjaként érvényes Producer licensszel rendelkezik. A Producerek felelősek a potenciális vendég és tagjelölt adatbázis bővítéséért, illetve a Business Flow tagság bővítéséért. Kezelik, edukálják és csatlakoztatják tagként a vendégeket, segítenek feldolgozni a tagok kapcsolatrendszerét, hogy egyre növekvő üzleti érdekkör jöjjön létre.

Business Flow Igazgatóság

Az a gazdasági társaság, illetőleg egyéni vagy társas vállalkozási formában tevékenykedő személy vagy szervezet, aki a Business Flow képviseletére jogosult, területi és iparági korlátozás nélkül.

Az Igazgatóság felelőssége kiterjed saját hatáskörben:

 • Az Igazgatóság , illetve az üzleti klubok taglétszámának folyamatos fejlesztésére.
 • A Business Flow üzleti klubok alapítására, kiépítésére és üzemeltetésére.
 • Az érdekeltségébe tartozó Producer licenszek kiadására azon tagok számára, akik részesedni kívánnak az Igazgatóság tag, illetve licenszdíj bevételeiből és teljesítették annak feltétel rendszerét.
 • Az Igazgatóságához tartozó tagok menedzselésére és mentorálására, illetve a mentorálás megszervezésére, delegálására.
 • A tagokkal kapcsolatos adminisztratív kezelésre (Etikai Bizottsági döntések, tagosítással kapcsolatos dolgok, stb…)
 • A Business Flow ÁSZF, Működési szabályzat és irányelvek és Etikai Kódex betartatására.

1. A tagsági jogviszonyra vonatkozó szabályzat:

1.1 A TAG megismerte és elfogadja az üzleti klubra vonatkozó szabályokat, közösségi elvárásokat és aláírta az Elfogadó Nyilatkozatot. Vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az üzleti közössög munkájában, kapcsolatrendszerével építi annak üzleti elérését és erejét, valamint törekszik az itt megfogalmazottak érdekcsoporton belüli betartatására.

 

1.2 A TAG a tagsági díjat évente, vagy havonta fizeti attól függően, hogy melyik fizetési módozatot választotta. Az érvényben lévő tagdíjakat a mindenkor életben lévő ÁSZF szabályozza, amiről személyes tájékoztatást az üzleti klub Producerei adnak, a Business Flow központi iránymutatása alapján. A tagjelölteknek a tagdíjat a jelentkezés elfogadásától számított 8 munkanapon belül, éves díjfizetés esetén banki átutalással, havi díjfizetés esetén bankártyás fizetéssel kell kiegyenlíteniük.

 

1.3 A Business Flow a tagság megszerzése után tagdíjat nem térít vissza. Kivétel ez alól, ha a jelentkezési folyamat során az illetékes Etikai Bizottság elutasítja a jelentkezőt, aki a tagdíjat már előre megfizette – ebben az esetben a megfizetett tagdíj visszajár.

 

1.4 A tagdíjak nem ruházhatóak át egyik személyről a másikra, kivéve, ha a tagdíjat társas vállalkozás fizette be, amely egy másik alkalmazottját, képviselőjét delegálja a jelenlegi helyett. Az új jelentkező tagságát ebben az esetben az üzleti klub Etikai Bizottságának kell jóváhagynia.

1.5 Egy adott szakterületnek csak egy képviselője csatlakozhat az üzleti klubhoz. Ha a szakterületekkel kapcsolatban konfliktus merülne fel, a döntést az üzleti klub Etikai Bizottsága hozza meg az érintett tag bevonásával. Amennyiben az érintett tag nem támogatja a tagjelölt tevékenységét, mert az egyértelműen sérti az érintett tag  versenykizárólagosságát, az Etikai Bizottságnak el kell utasítania a tagjelölt jelentkezését.

1.6 Ha a jelentkező tag szakterülete bármilyen módon ütközik egy klubtag szakterületével (ami a vendég alkalmak alatt egyértelműen kiderül), a klubtag felelőssége, hogy ellenvetését jelezze az üzleti klub Etikai Bizottságának. Ha ezt nem teszi meg, az Etikai Bizottság feltételezi, hogy nincsen ütközés.

1.7 A Tagoknak a fő foglalkozásukat kell képviselniük az üzleti klubban úgy, hogy azzal nem blokkolnak egyszerre több, különálló tevékenységet. AZ Etikai Bizottságnak törekedni kell a csatlakozó tag tevékenységének pontos meghatározására, illetve szakterületi besorolására, hogy elkerülje a versenykizárásból fakadó félreértéseket és konfliktusokat.

1.8 Azon tagoknak, akik szeretnének szakterületi besorolásukon változtatni, az üzleti klub Etikai Bizottságától kell jóváhagyást kérni és kapni a besorolás megváltoztatására.

1.9 Tag az ÁSZF-ben foglaltak alapján arra szerez jogot, hogy a jelentkezésében meghatározott üzleti klub találkozóin rendszeresen részt vegyen, a tevékenységébe bekapcsolódjon, és a jelentkezésében megjelölt tevékenységi kört, szakterületi besorolást képviselje addig, amig érvényes tagsággal rendelkezik.

1.10 Tag a jelentkezéstől számított első 15 napban kötelezettséget vállal, hogy a Business Flow applikációban a teljes és részletes profilját feltölti. Amennyiben a tag a megadott határidőn belül ezen kötelezettségét elmulasztja, helyét a vezetőség meghirdetheti, illetve klubjukban is csak ezt követően tarthat 10 perces előadást. Ez után a Tag jogosulttá válik 10 perces bemutató előadások tartására a saját üzleti klub találkozóin, illetve más érdekcsoportok találkozóin is, ha ezt az adott  üzleti klub alelnökével/elnökével előre egyeztette és erre engedélyt kapott. Az előadások célja, hogy a Tag, a jelentkezésében megjelölt tevékenységi körét szélesebb körben népszerűsítse.

1.11 Tag jogosut Ajánlói jutalék adására/fogadására, amennyiben egy üzleti ajánlás nyomán üzleti forgalom keletkezett, ha ezt az ajánlott fél kezdeményezi 0-10% mértékben. Az Ajánlói jutalék fizetése nem kötelező, csak önkéntes alapú.

1.12 Tag igényelheti (a sikeresség érdekében javasolt) az adott Business Flow Igazgatósághoz tartozó Producer mentori segítségét, kérhet személyes konzultációt tagsága sikeresebb működtetése, kapcsolatrendszere életre keltése érdekében. Az Igazgatóság felelősségi köréhez tartozik ennek mindenkori biztosítása és katalizálása megfelelő minőségben és mennyiségben.

1.13 Tag jogosult félévente 2 alkalommal (tehát korlátozott mértékben) más, az érdekeltségén kívüli üzleti klubok meglátogatására, amennyiben a saját üzleti érdekeit csak abban az esetben képviseli, amennyiben nem ütközik a meglátogatott üzleti klub egyik tagjának üzleti érdekeivel sem. Érdekütközés esetén vagy eláll a vendégalkalom lehetőségétől, vagy olyan profilt képvisel, amivel nem sérti egyik tag érdekeit. Vendégként kizárólag az ÁSZF 5. pontjának betartásával vehet részt.

1.14 Tag jogosult új üzleti klub alapítására, amennyiben legalább 3 hónapja tagja egy adott üzleti klubnak, és alapítási szándékát támogatja az adott üzleti klub vezetősége, valamint a érintett Business Flow Igazgatósága.

1.14,1 Az új üzleti klub alapításának feltételei:

 • Az új klubnak van kidolgozott neve, célja és küldetése, illetve ennek megfelelő releváns célcsoportja – ami legalább 50 féle tevékenységi kört képes magához vonzani, amely tevékenységi körök előre meg vannak tervezve.
 • Az új klubnak legalább 5 elkötelezett és tevékeny Alapító tagja van, illetve minimum 100 fős dedikált célcsoport adatbázissal rendelkezik.
 • Az Alapítók megfelelően felkészültek az alapításra mind elméletben, mind a gyakorlatban, amely meglétét az Igazgatóság visszaigazolja.
 • Az Alapítók megtalálták és megállapodtak az ideális körülményeket biztosító helyszínt, és kijelölték az indulás időpontját.

1.14.2 A Business Flow az alábbiakkal támogatja az Alapító Tagokat:

  • Az alapítás első 4 hónapjában díjmentes Producer licenszet biztosít az Alapító tagok számára, amivel felgyorsítja az új üzleti klub indulását. Az Alapítók a Producer licensz lehetőségét az érdekelt Igazgatóságtól kell kérnie. A Producer licensz kizárólag a licensz szerződés aláírásával válik aktívvá.
  • A 4 hónap letelte után, Alapító tag szabadon dönthet, hogy a továbbiakban él-e a Producer licensz lehetőségeivel, az aláírt licensz szerződés szabályainak megefeleőn.

1.15 Tag igényelhet a hozzá tarozó Business Flow Igazgatóságtól Producer licenszt, amivel Producer státusz betöltésére válik jogosulttá, amennyiben teljesítette annak feltétel rendszerét. Tag a mindenkori Producer licensz feltételeiről az illetékes Business Flow Igazgatóság vezetőjétől kérhet tájékoztatást.

1.15.1 A Producer státusz (Producer licensz) előnyei:

 • Rendszeresen látogathatja vendégként a Business Flow érdekeltségébe tartozó bármelyik üzleti klubot, amennyiben vendége(ke)t visz magával, és betartja, hogy a saját üzleti érdekeit csak abban az esetben képviseli, amennyiben nem ütközik a meglátogatott üzleti klub egyik tagjának üzleti érdekeivel sem. Érdekütközés esetén vagy eláll a vendégalkalom lehetőségétől, vagy olyan profilt képvisel, amivel nem sérti egyik tag érdekeit. Vendégként kizárólag az ÁSZF 5. pontjának betartásával vehet részt más üzleti klubokban, amennyiben annak célja, hogy olyan saját érdekeletségbe tartozó vendége(ke)t kísér, akik az adott klubot erősítheti(k).
 • A Business Flow bármelyik üzleti klubját erősítheti tagokkal és Producerekkel, amellyel saját gazdasági hálózatát építheti ki lokálisan, regionálisan, országosan, vagy nemzetközileg.
 • Saját üzleti klubo(ka)t alapíthat, akár speciálisan a saját üzleti célkitűzésének támogatására, az Igazgatósága és a Business Flow teljes gazdasági erejének támogatásával.
 • Az általa bevont tagok tagsági díjaiból számított részesedésre jogosult. A Producer az érdekeltségébe tartozó tagok tagsági díjfizetéséből 30% részesedésre jogosult, amely részesedés a későbbiekben folyamatosan növelhető, amennyibe a Producer által létrehozott érdekeltség is növekszik. A részesedés minden esetben teljesítmény arányos, és folyamatos.
 • A Producer licensz havi díja 15 000 Ft + Áfa / hó

1.15.2 Egy üzleti klubhoz maximum 5 Producer licensz adható ki, kizárólag az adott üzleti klub tagjai számára, amit az illetékes Igazgatóság szabályoz.

1.15.3 A Business Flow a Producer licensz fenntartását minimum feltételekhez köti, amelyet az illetékes Igazgatóság kiegészíthet, de nem írhat felül.

1.15.4 A Producer licensz minimum feltételei:

 • Élő üzleti klub tagság, az adott Igazgatóságon belül
 • Az üzleti klubban van szabad Producer licensz
 • Naponta minimum 30 perc dedikált idő a saját, illetve az illetéke Igazgatóság érdekében
 • Producer licensz hosszabbítás esetén az előző negyedévben minimum 2 új tagi szerződés szükséges

1.16 A TAG a Business Flow keretrendszerében egy olyan kapcsolati marketing és képzési szolgáltatást vesz igénybe, amely TAG aktív tevékenysége nélkül nem eredményes. A Business Flow, a megbízott Igazgatósági partner, valamint az illetékes üzleti klub vezetősége (Etikai Bizottsága) fenntartja a jogot, hogy egy tag tagsági jogviszonyát felmondja, amennyiben a tag aktivitása nem szolgálja a közösségi érdekeket, vagy sérti bármelyik, e pontban említett érintett szereplő üzleti erdményességét, hírnevét, vagy közöségi elvárásait.

1.17 Ha tag áthelyezését kéri egyik üzleti klubból a másikba, áthelyezési kérelmet kell benyújtania, amellyel lemond jelenlegi üzleti klubjának tagságáról, majd pedig új jelentkezési lapot nyújt be azon üzleti klub vezetőségének, ahová áthelyezését kérte.

1.18 Tagság megújítása esetén a következő időszak tagdíj befizetése 10 nappal a tagság lejárati dátuma előtt esedékes.

1.19 A Business Flow nyomtatványok kivételével a tagok nem jogosultak a Business Flow szellemi tulajdonának (pl. logók, védjegyek, elnevezések, szlogenek, szerzői jog által védett egyéb anyagok stb.) használatára. Ezek gyártása, elosztása, eladása, piaci értékesítése, vagy bármely termék vagy szolgáltatás reklámozása, a Business Flow szellemi tulajdonának egyéb más módon történő használata a Business Flow hivatalos előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem lehetséges. A tagok a Business Flow Branding előírásoknak megfelelő szabályokat kötelesek betartani minden engedélyezett használat során.

2. A tagok üzleti találkozókon való részvételével kapcsolatos szabályzat:

2.1 A tagok találkozókon való részvétele döntő fontosságú a TAG és az üzleti klub sikere szempontjából, ezért kötelező érvényű.

2.2 A helyettesítés szabálya: ha egy tag nem tud részt venni egy találkozón, küldhet maga helyett helyettesítőt. Helyettesítőként számba jöhetnek például: vállalkozáson belüli helyettesítő személy, vagy saját vevőkör tagjai, ügyfelek, páciensek, barátok, illetve potenciális leendő tagok. A helyettes elsődleges célja a távollévő tag képviselete, de a találkozó folyamán lehetősége van saját tevékenysége bemutatására, ha az az üzleti klub egyik tagjának tevékenységével sem konkurál.

2.3 A Business Flow a klubtalálkozókról automatikusan résztvevői listát kűld, melynek célja a személyes kapcsolatépítés, azaz az üzleti ajánlatok adásának támogatása. A résztvevők adatait előzetes beleegyezésük nélkül más célokra (pl. e-mail, vagy postai DM küldemények küldése stb.) TILOS felhasználni. A Business Flow tagok ugyanakkor hozzájárulnak, hogy sikerük érdekében a Business Flow szervezetétől időközönként leveleket, e-maileket, stb. fogadnak.

2.4 Távolmaradás egészségügyi okból engedélyezett, maximum 3 hónapig, amennyiben Tag ezt jelezte az üzleti klub ETikai Bizottságának előzetesen, abban az esetben, ha a tagdíj a vonatkozó időszakra ki lett fizetve, és tag kísérletet tett, a helyettesítés megoldására. A díjfizetés a távollét idején folyamatos.

2.5 Ha egy taggal kapcsolatban probléma merül fel, például rendszeres hiányzás, késés és/vagy korán távozás rendszeres esete, annak üzleti magatartása, etikai vagy az üzleti klub iránti elkötelezettsége alapján, a közösségi aktivitások hiánya, vagy az ÁSZF, Működési szabályzat és irányelvek és/vagy az Etikai kódexében és/vagy Adatkezelési szabályzatban foglaltak be nem tatása miatt Tagot, az Etikai Bizottság belátása szerint szankcionálhatja.

A szankcionálás eszközei:

 • Nyílvános helyreigazítás kérése a klubtagok előtt (etikátlan viselkedés esetén)
 • Felszólítás írásban a klub vezetőségének értesítésével
 • Felszólítása nyílvános emailben a klub teljes tagságának értesítésével
 • 10 perces tagi bemutatkozási lehetőség megvonása
 • Más klubok látogatásának korlátozása
 • Próbaidőre bocsájtással: idtartam és mérhető célok meghatározásával
 • Tagság időszakos felfüggesztésével, vagy megszűntetésével
  A döntést, az adott taggal való közlése el
  tt a Business Flow Igazgatósága ellenőrzi, hogy a folyamat a szabályzat szerint történt-e, és csak ez után engedélyezi a döntést.

3. A tagok aktivitásával kapcsolatos szabályzat:

3.1 A kapcsolatrendszer megosztására vonatkozó szabályok:

3.1.1 A tag köteles az üzleti klub kapcsolati tőkéjét építeni azzal, hogy rendszeresen olyan üzleti kapcsolatokat ajánl, amely releváns az üzleti klubja tagi bővítése szempontjából. Az üzleti találkozókra saját megbízható kapcsolatrendszeréből látogató vendégekkel érkezik, hogy ezzel is fejlessze az érdekcsoportja gazdasági erejét és elérését. Az üzleti klub vezetősége saját hatáskörben meghatározhatja, hogy tagjaitól milyen közösségi aktivitásokat vár el, kitérve a endszeresen hozott vendégek és üzleti ajánlások minimális számára és minőségére.

A Business Flow által elvárt Tagi kapcsolati tőke hozzájárulás mértéke:

 • Csatlakozáskor a Tag köteles minimum 10 minősített cégvezetői kapcsolattal bővíteni üzleti klubja kapcsolati tőkéjét, amely kapcsolatok nem szerepelnek a Business Flow rendszerében, melyet a Business Flow apllikációban tehet meg. Addig, míg tag nem járul hozzá az elvárt kapcsolatrendszer bővítéshez, a Business Flow jogosan korlátozza az applikációban Tag lehetőségeit (részletes adatok, keresés, stb…)
 • Csatlakozása után havinta 2 minősített cégvezetői kapcsolat amely nem szerepel a Business Flow rendszerében addig, amíg nem érte el a 30 minősített kapcsolatot. Az üzleti klub vezetősége és a Producerek támogatjak és mérik a Tagok aktivitását.
 • Havonta minimum 1 elhozott vendég az üzleti klub üzleti találkozóira.

     3.1.2  A tag köteles az üzleti klub kapcsolati tőkéjét azzal is építeni, hogy rendszeres és minőségi üzleti ajánlásokat ad az üzleti klub üzleti találkozóinak résztvevői számára, saját belátása alapján.

3.2 Az üzleti klubban vállalt szerepkörökre vonatkozó szabályok:

A Tag köteles az üzleti klubban közösségi szerepet vállalni, és a vállalt szerepköréhez tartozó feladatai maradéktalan ellátni. A tagok az üzleti klub működése érdekében vállalják ezeket a szerepköröket, hiszen a klub életében nélkülözhetetlen a tagok felelősségvállalása. Ezen múlik az érdekközösség hatékony és eredményes működése, ami minden tag számára fontos. A tagok a szerepkörök kialakításával megosztják egymás között a munkát, ezért a szerepkörökkel járó feladatok egyáltalán nem terhelik le az egyes tagot.

3.2.1 Alapítók és a klub vezetősége

Az Alapítók alapítják meg az üzleti klubot és kapcsolatrendszerükkel ők keltik életre az érdekközösséget. Egy üzleti klubnak minimum 5 alapító tagja van, akik közül a vezetőséget (elnököt/alelnököt/Etikai Bizottságot) választják.

Az alapítók az alábbi feladatokat vállalják az üzleti klub életében:

 • megalapítják az üzleti klubot, és megválasztják annak vezetőségét, az elnököt, alelnököt és az Etikai bizottságot.
 • Megfogalmazzák az üzleti klub küldetését, és az új tagokkal szembeni elvárásokat.
 • Döntenek, hogy ki csatlakozhat az üzleti klubhoz.
 • Képzik, és irányítják a szervezők és a Producerek tevékenységét.
 • Biztosítják a közösség hatékony és eredményes működését.
 • Betartatják az ÁSZF-et, a Működési szabályzatot és az Etikai Kódex-ben foglaltakat.
 • Etikai kérdésekben döntést hoznak.

3.2.2 Elnök (President)

Az üzleti klub vezetősége választja erre a posztra. A megbízás 6 hónapra szól, utána a vezetőség új elnököt választ, vagy meghosszabbítja annak mandátumát. Az elnök felel az üzleti klub hatékony és eredményes működéséért, azaz az érdekcsoport, és annak tagjainak sikeréért.

Az elnök az alábbi feladatokat vállalja az üzleti klub életében:

 • Összefogja és irányítja az üzleti klub vezetőségének és a Producerek munkáját.
 • Motiválja, támogatja és képzi a csoport tagjait a szerepkörük ellátásában.
 • Levezeti és irányítja a találkozókat.
 • Kapcsolatot tart a Business Flow Igazgatósággal.
 • Képviseli és menedzseli a Klub érdekeit más szervezetekkel kapcsolatban

3.2.3 Alelnök (Vice President)

Az üzleti klub vezetősége választja erre a posztra. A megbízás 6 hónapra szól, utána a vezetőség új alelnököt választ, vagy meghosszabbítja annak mandátumát.


Az alelnök az alábbi feladatokat vállalja az üzleti klub életében:

 • A szervezők fejlesztésének koordinálása, a mentorok kijelölése,
 • Az 5/10 perces tagi előadók felkérése és koordinálása,
 • A képzési igények összegyűjtése, 30 perces előadaók szervezése.
 • A tagi csatlakozási kérelmek jóváhagyási folyamatának menedzselése az Etikai Bizottság és a központ között.
 • Más üzleti klub tagok részvételének engedélyezése.
 • Az elnök helyettesítése.

3.2.4 Etikai Bizottság

Az üzleti klub vezetőségének maradék tagjai alkotják, akik nem látnak el elnöki, vagy alelnöki tisztséget. A megbízás 6 hónapra szól, utána a vezetőség újra szervezheti az Etikai Bizottságot.


Az Etikai Bizottság közös feladata:

 • Eldöntik, hogy kik csatlakozhatnak a klubhoz, kik nem
 • Etikai kérdésekben döntéseket hoznak, és meghatározzák a szankcionálás mértékét
 • Menedzselik a tagok klubon belüli fejlesztését
  • EB 1 / Új tagok felkészítése a közösségi elvárásokra
  • EB 2 / Tagok fejlesztése visszajelzéssel és mentorálással
  • EB 3 / Közösségépítés és közösségi aktivitások szervezése

3.2.1 Szervezők

Minden új tag, aki egy működő üzleti klubhoz csatlakozik a szervező szerepkört kapja. Ez a bizalomépítés időszaka, ahol új tag a tetteivel felépítheti a tagtársai és a közösség bizalmát. A szervezők munkájáért mentorként egy-egy Producer felel, akivel rendszeresen konzultálhatnak.


A szervezők az alábbi feladatokat vállalja az üzleti klub életében:

 • Saját kapcsolatrendszerükből megbízható vendéglistát építenek
 • Segítenek előkészíteni a klubtalálkozót (berendezés, nyomtaványok, technikai hatter, stb…)
 • Fogadják az érkező vendégeket, házigazdaként irányítják és felkészítik őket a találkozóra.
 • A Producerrel történt egyeztetés után meghívja a kijelölt vendégjelölteket az üzleti klub találkozóira.

3.2.2 Producerek (a Producer licensszel rendelkező tag)

Producer az a Tag, aki rendelkezik Business Flow Producer licencszel – ami nem változtat az üzleti klubon belül betöltött egyéb szerepkörén. Tehát a Producer lehet szervező, Etikai Bizottság tagja, elnök, alelnök is. Egy üzleti klubon belül a Producerek száma korlátozott, maximum 5 fő.

A Producerek előkészítik és menedzselik a vendégek taggá válási folyamatát.A Producer több üzleti klubban is végezhet szervezési tevékenységet, de csak egy üzleti klub teljes jogú tagja, azaz a tevékenység kizárólagosságuk csak a saját üzleti klubjára érvényes. A Producerek aktivitásuk alapján részesednek a B-Flow Igazgatóság tagsági díj forgalmából.


A Producer az alábbi feladatokat vállalja a B-Flow Igazgatóság életében:

 • Folyamatosan építi saját, illetve az érdekeltségébe tartozó tagok és vendégek kapcsolatrendszeréből a Business Flow adatbázisát.
 • Új tagokat csatlakoztat az üzleti klubokhoz, azaz fejleszti azok gazdasági erejét.
 • Menedzseli és adminisztrálja a vendégjelöltek látogatásait, illetve a tagjelöltek szerződéses folyamatát.
 • Kapcsolatot tart az üzleti klubok vezetőségével és az Igazgatóságával.
 • Összekapcsolja az általa fejlesztett az üzleti klubok kapcsolatrendszerét.

3.3 Amennyiben az üzleti klub vezető tisztviselői ciklusuk alatt minden a vezetőségi megállapodásban vállalt kötelezettségüknek eleget tesznek, további, egyedi képzéseken vehetnek részt, melyet Business Flow központilag biztosít. A csoport vezetőségének (elnök, alelnök) tisztségük elvállalása előtt el kell fogadniuk az alapítók célkitűzéseit, illetve posztjuk betöltését megelőzen vezetőségi képzésen kell részt venniük. Tisztségük időszaka alatt pedig teljesíteniük kell minden beszámolási és más, a pozíciójukkal járó kötelezettséget.

3.3.1 Amennyiben az üzleti klub vezető tisztviselői (elnök/alelnök) nem és/vagy nem megfelelően látják el tisztségükkel járó feladatokat, vagy az érdekcsoport célkitűzései ellen vétenek, az alapítók visszahívhatják a vezető tisztségeket. Ebben az esetben az eddigi vezetők elveszítik vezetői szerepüket, szervezőként, vagy Producer státuszban folytathatják tagságukat. Ezért a vezetőség új vezető tagokat választhatnak, frissítve ezzel az üzleti klub vezetőségét.

3.3.2 Amennyiben az üzleti klub vezető tisztviselőinek, a ciklusuk lejárta előtt bármilyen okból megszűnik tisztségük és/vagy tagságuk, az alapítók a 3.3.1. pontban foglaltak szerint járnak el.

4. Az üzleti klubok üzleti találkozóinak szervezésével kapcsolatos szabályzat:

4.1. A Business Flow és az általa megbízott Igazgatóságok bármely városban, földrajzi területen vagy közösségben létrehozhat Business Flow Igazgatóságokat, amelyek jogosulttá válnak üzleti klubok szervezésére, ahol az emberek ”ajánlásra épülő üzletek” kialakítása, fejlesztése iránt érdeklődnek. Továbbá a Business Flow fenntartja a jogot, hogy egynél több Igazgatóságot alapítson egy közösségen vagy elhatárolt földrajzi területen belül, ahol a Business Flow szolgáltatásaira igény van.

4.2. Az üzleti klub üzleti találkozói 2 heti rendszerességgel tartandóak azon a napon, amiben az érdekcsoport vezetősége megállapodott.

4.3. Az üzleti klubok üzleti találkozóinak szervezését a Business Flow szervező szoftverrel támogatja. Az Igazgatóság feladata az üzleti találkozók időpontjainak és előadóinak rendszerben történő naprakész kezelése, és folyamatos frissítése.

4.4. Az üzleti klubok üzleti találkozóinak hossza pontosan 180 perc, ahová a tagoknak kötelező pontosan érkezniük, és a találkozó teljes idtartamára maradniuk. Azt, hogy a találkozó a hét melyik napjához és napszakjához kötődik, a klub vezetősége dönti el.

4.5. Az üzleti klub üzleti találkozóinak forgatókönyve a Business Flow által meghatározott keretrendszer és tematika alapján zajlik, melynek lebonyolításáról és a szabályok betartásáról az üzleti klubok vezetősége felel, míg a az adott Business Flow Igazgatóság minőségbiztosítást végez. Az üzleti találkozók forgatókönyvének rövid vázlata:

4.5.1. Érkezés, regisztráció, kötetlen ismerkedés és beszélgetés

4.5.2. Rövid felvezetés: (elnök) miért vagyunk itt?

4.5.3. Képzés: üzleti tréning cégvezetők számára, meghívott előadóval

4.5.4. Rövid bemutatkozók: a részvevők rövid bemutatkozása (tevékenység és kikhez keres kapcsolatot)

4.5.5. Tagi prezentáció: 10 perces rövid bemutatkozó prezentációja tevékenységéről

4.5.6. Üzleti ajánlások: a jelenlévők megosztják egymással kapcsolati tőkéjüket

4.5.7. 5 perc networking: legjobb gyakorlat bemutatása

4.5.8. Privát percek: referenciák, események, beszámolók, privát keresések

4.5.9. B-Flow bemutatása: az üzleti klub céljainak rövid bemutatása a tagság előnyeiről, sikersztorik

4.5.10. Catering: kötetlen kapcsolatépítés és egyeztetés:

4.6. Az üzleti klub üzleti találkozóinak levezetése az érdekcsoport vezetőségének feladata. Az elnök tisztsége kijelölni az ezért felelős levezető tago(ka)t és annak helyettesét.

4.7. Az üzleti találkozók 10 perces tagi előadásának megszervezéséért az alelnök felelős. Az előadó kizárólag aktív tagsággal rendelkező személy lehet.

4.8. A meghívott 30 perces előadóról (jelen szabályzat 4.5.3. pontja) és annak témájáról a klub alelnöke és a Business Flow Igazgatósága köteles gondoskodni, az üzleti klub vezetőségével történt egyeztetés után. A Business Flow a 30 perces előadásokkal szemben az alábbi elvárásokat fogalmazza meg:

4.8.1. A 30 perces képzés célja az értékteremtés, azaz olyan közérdekű é s fejlesztést célzó információk, módszerek, vagy gyakorlati tapasztalatok, amelyek nem tartalmazhatnak semmilyen reklám célú üzenetet.

4.8.2. A 30 perces előadók kizárólag abból a körből kerülhetnek ki, melyet a vezetőség, illetve az Igazgatóság egyeztetett a Business Flow központtal. A lehetséges 30 perces előadók körét a Business Flow és az Igazgatóságok folyamatosan bővíti a 4.8.3. pontban megfogalmazott irányelvek figyelembe vételével.

4.8.3. Az előadók nem kötődhetnek semmilyen vallási, faji, szexuális, vagy faji nézetekhez, illetve az előadások sem foglalkóhatnak állást ezen témákban.

4.9. Az üzleti klub üzleti találkozóinak látogató vendégeiről (továbbiakban jelöltek) – azok meghívásáról, felkészítéséről, fogadásáról az üzleti klub tagjai felelősek (szervezők és Producerek). A Business Flow az alábbi követelményeket fogalmazza meg a vendéghívással kapcsolatban:

4.9.1 A jelöltek minősítését a Business Flow tagjai, Producerei és Igazgatóságai végzik, azaz validálják, hogy a potenciális vendéget megbízható kapcsolatnak tartják-e. Csak abban az esetben hívják meg egy találkozóra, amennyiben bátran ajánlani merik a tagtársaik számára a klubtalálkozókon. Tehát a meghívó felelősséget vállal a meghívottja üzleti magatartásáért.

4.9.2 A jelöltek hozzájárulnak a meghíváshoz szükséges adataik rögzítéséhez. A Business Flow tagjai, Producerei és Igazgatóságai személyesen, vagy telefonon előre egyeztetik a potenciális vendégekkel, és a hozzájárulásukat kérik, hogy a Business Flow rendszerében rögzítsék a szükséges adataikat (név / email cím / telefonszám / tevékenység).

4.9.3 A Business Flow a jelölteket minden esetben ajánlóhoz köti, hogy a későbbiekben is nyomonkövethető legyen a kialakult felelősségi és érdekeltségi viszony, illetve mérhetővé váljon a Tagok és Producerek közösségi aktivitása

4.9.4 A Business Flow az új jelöltek leghatékonyabb taggá konvertálása érdekében a Tagi/Produceri kizárólagosságot eredményes aktivitáshoz köti, azaz a jelöltekből felépített érdekeltség kizárólag eredményes aktivitással tartható fenn. A jelölt csak abban az esetben tartozik végleg az illetékes Tag/Producer érdekeltségébe, amennyiben az a rendszerbe rögzítést követően 60 napon belül vendég státuszba kerül.

4.10. Az üzleti klub tagjainak fokozottan óvatosnak kell lennie, amikor olyanok számára ad át, vagy fogad üzleti ajánlatot, akiket nem ismer. Ez a találkozójukra ellátogató más üzleti klubok tagjaira is érvényes.

4.11. A látogató vendégeket, az üzleti klubhoz való csatlakzás feltételeiről a Producer tagok felelősek, valamint ők végzik a  tagi belépések menedzselését is. A Tagok Elfogadó Nyilatkozatának aláírásáért és kezeléséért az elnök és az alelnök felelős.

4.12. A tagjelöltek leellenőrzéséért (csatlakozhat-e a tagjelölt az üzleti klubhoz), és elbírálásáért az üzleti klub Etikai Bizottsága felelős. Az ő felelősségük a tagjelöltek, az őket menedzselő Producer-ek, valamint a Business Flow Igazgatóság tájékoztatása is. 

4.13. A találkozók időpont módosítása és lemondása az üzleti klub vezetőségének hatáskörébe tartozik.

 Három típusa van az üzleti klub találkozók módosításának:

 • előre tervezett módosítás (ünnepnap, összevont rendezvények, stb.),
 • vészhelyzet, (pl.: rossz időjárási viszonyok, katasztrófa állapot)
 • az üzleti klub tagságának többségi döntése alapján

Fontos teendőa tagok és a meghívott vendégek hatékony értesítése, amiért az üzleti klub vezetősége felel.
A találkozó elmaradásáról/módosításáról szóló döntés megszületését követően a lehető legrövidebb időn belül értesíteni kell a Business Flow Igazgatóságot, hogy a változás tényéről információt kapjon.

5. A B-Flow vendégekre vonatkozó szabályzata:

5.1. A látogató vendég évente maximum két alkalommal vehet részt a Business Flow üzleti üzleti találkozóin, és ez az összes üzleti klubra vonatkozóan, összesn 2 alkalmat jelent – nem klubonként 2-2 lkalmat. A meghívó tag köteles tájékoztatni a látogató vendéget a Business Flow vendégekre vonatkozó etikai szabáyokról.

5.2. Egy másik üzleti klub találkozóján látogatóban lévő tag köteles a meglévő tagságát ott jelezni. A látogatóban lévő tag nem mondhat olyasmit, vagy tehet olyan lépést, amely az adott csoport valamely tagjával konkurál.

5.3. A látogatóban lévő tagnak is ki kell fizetnie a saját étkezését, függetlenül attól, hogy igénybe veszi-e azt. Egy másik csoport felkeresése előtt a látogatónak telefonon, emailben, vagy a Business Flow rendszerén belül értesítenie kell az adott üzleti klub elnökét.

5.4. A látogatóba érkező tag félévente maximum kétszer látogathat el egy másik üzleti klubba, kivéve, ha producer licenszel rendelkezik.

6. A B-Flow Producerekre vonatkozó szabályzata:

6.1. Adatrögzítés – saját érdekeltségek kiépítése és védelme

6.1.1. A jelöltek adatainak felvitelénél a Business Flow rendszere ajánlóhoz (ki ajánlotta a jelöltet), és illetékes Producerhez (ki foglalkozik a jelölttel) köti az új jelöltet, amivel folyamatosan nyomon követhető annak érdekeltségi viszonya, illetve a Producerek és Igazgatóságok (továbbiakban szerződött partnerek) aktivitása és üzleti teljesítménye.

6.1.2 A jelölt csak abban az esetben tartozik végleg az illetékes Producer érdekeltségébe, amennyiben az a rögzítést követő 60 napon belül vendég státuszba kerül, jelen Működési szabályzat és irányelvek 4.9.4.pontja alapján.

6.1.3 A Business Flow a Tagok (mint fizető ügyfelek) menedzselése érdekében osztott érdekeltséget javasol, amennyiben az ajánló Producer nem, vagy csak korlátozottan tud az érdekeltségébe tartozó tagnak mentori segítséget nyújtani. Ez esetében két típusú érdekeltséget különböztet meg 50% / 50% arányában, amennyiben nem történik delegálás:

– Szülői érdekeltség: melyik Producer érdekeltségbe tartozik, aki a tagot ajánlotta? » ennek folyománya is az ajánló Producerhez tartozik véglegesen, függetlenül attól, hogy egy külön mentor Producer foglalkozik vele.

– Mentori érdekelség: melyik Producer mentorálja az adott tagot? » ennek folyománya mindig az aktuális mentor Producert illeti, tehát a mentori érdekeltség nem öröklődik.

6.1.4. Amennyiben Producer a hozzá tartozó jelöltből nem képes aktivitást kiváltani, köteles azt első körben saját érdekeltségi vonalán keresni olyat, aki a jelöltet aktiválni tudja. Ha ott nincs megfelelő ismeretség, akkor más érdekeltségébe tartozó Producer számára delegálni, aki valóban el tudja érni a jelölt aktivitását.

6.1.5. Amennyiben delegált jelölt átkerül a másik “delegált” Producer érdekeltségébe (struktúrájába), akkor a “delegáló” Producer nem részesedik a jelölt aktivitásából származó esetleges üzleti eredményből.. 

6.1.6. Minden Producer számára kötelező tiszteletben tartani a más Producer által kiépített saját érdekeltséget. Ennek védelme érdekében a Business Flow a következő szabályokat hozza:

6.1.6.1. A Business Flow első körben a 6.1.3. pontban megfogalmazott osztott érdekeltséget javasolja, amennyiben ez lehetséges.

6.1.6.2. A Vendég státuszban lévő jelöltet kizárólag az érdekelt Producer és Igazgatóság írásos hozzájárulásával delegálható más érdekeltségbe. Vonatkozik ez arra az esetre is, amikor a vendég önmaga kéri az áthelyezést.

6.1.6.3. A Producer bármikor delegálhat az Igazgatósága engedélyével az érdekeltségébe tartozó jelölteket, vendégeket, vagy tagokat azzal a feltétellel, hogy a delegálás ténye nem vonható vissza, azaz véglegesen lemond az abból származó további érdekeltségekről.


6.1.6.4. Vitás esetekben Business Flow mindig a rögzített érdekeltséget védi, és nem írja felül a kialakult struktúrát.


6.1.6.5. Duplikált jelölt esetén a Business Flow az első helyes adatrögzítés dátumát veszi figyelembe, amennyiben jelölt megerősíti, hogy hozzájárult az adatrögzítéshez. Ebben az esetben a másik érdekeltséget törli.

6.2. Tagjelöltek és tagok menedzselése

6.2.1. A Producer első prioritású működési területe a saját üzleti klubja. Itt két tevékenységet lát el:

 • Segíti, és menedzseli a saját érdeltségébe tartozó vendégeket és tagokat, illetve életre kelti a klubja érdekei mentén azok kapcsolatrendszerét.
 • Besegít más üzleti klubok Producerei által küldött vendégek menedzselésébe úgy, hogy tiszteletben tartja a kialakult érdekeltséget. Osztott érdekeltségre törekszik, azon dolgozik, hogy a klubja szempontjából releváns vendéget a klubjához kösse tagként, egyeztetve annak Producerével.
  Az osztott érdekeltségű vendéget, vagy tagot, sajátjaként menedzseli.

6.2.2. A Producer második prioritású működési területe a Business Flowba tartozó más üzleti klubok, ahová korlátlan látogatási jogosítvánnyal bír vendégként, amennyiben vendégeket delegál oda is. Itt az alábbi feladatai vannak:

 • Megismeri az adott üzleti klub célkitűzését, vezetőségét és tagjait azért, hogy tisztában legyen azzal, hogyan építheti azt saját kapcsolatrendszeréből.
 • Csak akkor vendégeskedik másik klubban, ha előre egyeztetett a vezetőséggel és oda megfelelő vendéget tud vinni, amivel építheti azt, illetve a vendége is megtalálja ott a számítását.
 • Amennyiben nem tud résztvenni a másik klub találkozóján egyeztet a vezetőséggel a vendégéról, valamint gondoskodik, hogy egy helyi Producer foglalkozzon a vendégével osztott érdekeltséggel.


6.2.4. A minőségi ügyfélkezelés biztosítása érdekében, amennyiben Producer nem tud, vagy földrajzi korlátok miatt nem képes megfelelő saját energiát fordítani a vendége menedzselésére akkor osztott érdekeltség kialakítására törekszik egy helyi Producer mentori bevonásával.

6.2.5. Amennyiben az ajánló Producer nem kezeli a delegált tagját, és nem is alakít ki osztott érdekeltséget, akkor az illetékes Igazgatóság dolga, hogy az érdekeltségébe tartozó adott klub elnökével egyeztetve osztott mentori érdekeltséget hozzon létre. Két különálló Igazgatóság érdekeinek egyeztetése minden esetben konszenzusra kell, hogy épűljön.

6.2.6. A 6.pontban részletezett prioritások betartása és betartatása minden Producer és Igazgatóság számára kötelező érvényű.

6.3. Új klub indítása

6.3.1. Új klub kizárólag az illetékes Igazgatóság engedélyével indítható, mert az Alapítók még nem biztos, hogy megfelelő gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek. Az új kluban az Elnök/Alelnök pozíciót mindaddig az Igazgatóság által kijelölt személyek látják el, míg nem ítélik azt életképesen prosperálónak dedikált vezetők nélkül nélkül is.

6.3.2. Új klub kizárólag a nulláról indítható, azaz már üzemelő üzleti klubból egyetlen tag sem válhat ki az új klub indítása érdekében. Az új klubot indító Producernek 5 új alapító tagot kell találnia, akikkel közösen keltik életre az új klubot, az illetékes Igazgatóság támogatása és iránymutatása alapján.

6.3.3. Az alapítók megtalálása érdekében összefoghat több (akár külön érdekeltsége tartozó) 6.3.1 pontban megfogalmazott Alapító, de előre el kell dönteni, hogy az új üzleti klub melyik Igazgatóság fennhatósága alá tartozik, és ki milyen céllal száll be a projekbe.

 

6.3.4. Az új üzleti klub a sikeres indulás érdekében az alapítók és a Producer(ek) kérhetik, főleg a felelős Igazgatóságába tartozó Producerek támogatását, de más Igazgatóságok Producerei is besegíthetnek, a 6.1 és 6.2 pontok betartásával.

A Business Flow üzemeltetője

Cégnév: Karrierügynökség Kft.
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Nádor u. 54.
Iroda és levelezési cím: MANTA IRODAHÁZ  
1094 Budapest, Thally Kálmán u. 39. 1. emelet 112. iroda
Adószám: 24211637-2-15 | Cégjsz.: 15-09-080201
Bankszámlaszám: GránitBank 12100011 – 10084753 – 00000000