Business Flow

Általános Szerződési Feltételek

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a Business Flow szolgáltatásait, amit az alábbi feltételek mellett nyújt.

Üzemeltető cég: Karrierügynökség Kft.

A cég székhelye: 4400 Nyíregyháza, Nádor utca 54 B. lépcsőház TT/14.

Cégjegyzékszám: 15-09-080201

Adószám: 24211637-2-15

Képviselő: Varga István / +36 70 320 20 84

Email: varga.istvan@businessflow.club

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala lajstromszáma: M1700920/4

A Business Flow nemzeti-, nemzetközi-, közösségi-, és közösséget megjelölő nemzetközi védjegyoltalommal rendelkezik, azaz másolása részben vagy egészben jogi következményeket von maga után.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a Business Flow, mint az üzleti kapcsolatépítést és képzéseket célzó üzleti találkozók rendszerének használatára vonatkozó feltételeket. A Business Flow és a Tag közötti szerződés a Tag általi szabályos tagi regisztrációval – kivéve a visszautasítás esetét – jön létre az első tagdíj megfizetésével (jóváírásával), illetve ezt követően kezdi meg a Business Flow a szolgáltatásnyújtást.

A Felek közötti, magyar nyelvű szerződés (ÁSZF) írásbeli szerződésnek minősül, amelyet a Business Flow rögzít, illetve a Tag számára hozzáférhetővé tesz. A Business Flow fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására. Az ÁSZF módosításról a Business Flow rövid felhívás formájában tájékoztatja a Tagjait. A Business Flow biztosítja, hogy jelen ÁSZF hatályos szövege minden Vendég és Tag számára a https://www.businessflow.club címen folyamatosan elérhető és a Tag, illetve Vendég számára előhívható, tárolható.

A Működési Szabláyzat és vezérelvek megnevezésű, a Business Flow honlapján közzétett dokumentum a jelen ÁSZF-nek integráns elválaszthatatlan mellékletét képezi. A jelen ÁSZF rendelkezései minden esetben irányadóak a Business Flow által nyújtott marketing és képzési szolgáltatás, valamint egyéb kapcsolódó szolgáltatások igénybevételével létrejövő jogviszonyra, általános jelleggel szabályozza a szerződő felek jogait és kötelezettségeit. A jelen ÁSZF határozatlan időre szól. A jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Business Flow-ra, továbbá a Business Flow alábbiakban definiált tagjaira, szereplőire és tevékenységeire.

Preambulum:

A Business Flow márkanév, a hozzá kapcsolódó kapcsolati marketing és képzési rendszer, valamint a Business Flow know-how üzemeltetője, ekként a jelen ÁSZF-ben rögzített szolgáltatások nyújtója a Karrierügynökség Kft.

A Business Flow célja, hogy tagjai számára az üzleti kapcsolatépítés és cégvezetői képzés területén olyan megbízható keretrendszert biztosítson, amely lehetőséget teremt a tisztességen alapuló üzleti növekedés elérésére, valamint globális gazdasági környezet kiépítésére.

A Business Flow tagok számára kötelező megismerni, elfogadni és alkalmazni a Business Flow Általános Szerződési Feltételeit és Szabályzatát (továbbiakban ÁSZF), valamint Etikai Kódexben foglalt üzleti és viselkedési irányelveket.

Jelen ÁSZF célja, hogy a Business Flow tagsággal rendelkező üzleti partnerek számára hatékony információt szolgáltasson a tagságukból származó üzleti előnyök teljes mértékű kiaknázására.

I. Fogalmak

Üzleti klub

Gazdasági érték-, élmény-, és érdekközösség, amely különböző tevékenységi körű üzletemberekől és cégvezetőkből áll, akik érvényes Business Flow tagsággal rendelkeznek. Tagságukat azzal a céllal váltották, hogy folyamatosan növeljék a saját, valamint az érdekközösségük üzleti eredményeit, profitját és üzleti erőterét.

Üzleti találkozó

Az üzleti klub tagjai és vendégeik 2 hetente rendszeresen találkoznak, rendszerint ugyanazon helyszínen és ugyanabban az idősávban. Céljuk, hogy a Business Flow által meghatározott program keretein belül új készségekre, üzleti lehetőségekre, együttműködésekre, információkra, kapcsolatokra és üzleti ajánlásokra tegyenek szert.

Tag

Az a gazdasági társaság, egyéni vagy társas vállalkozási formában tevékenykedő személy vagy szervezet, aki jelen időszakra a tagsági díjat megfizette a Business Flow számára, illetve a tagsági kérelmét az adott üzleti klub Etikai Bizottsága elfogadta. A Business Flow nyílvántartásában tagként szerepel, és a tagsági jogviszonya nem került megszüntetésre, felfüggesztésre, vagy szüneteltetésre.

Tagjelölt

Az a gazdasági társaság, egyéni vagy társas vállalkozási formában tevékenykedő személy vagy szervezet, amely a tagsági kérelmét az adott üzleti klub Etikai Bizottságának benyújtotta, és a jelentkezése elutasításáról, vagy elfogadásáról az Etikai Bizottság még nem hozott döntést.

Személyes közreműködő

A TAG gazdasági társaság, illetőleg egyéni vagy társas vállalkozási formában tevékenykedő személy vagy szervezet által tartósan kijelölt és a Business Flow rendszerében a gazdasági társaság tag képviseletében személyesen eljáró természetes személy, mely személyt és annak helyettesét, valamint elérhetőségeiket Tag köteles a Klubja vezetőségével egyeztetni.

Tagsági díj

A TAG által megfizetett azon költség, amit a Business Flow által nyújtott szervezési, marketing, kapcsolatépítési, képzési és informatikai kereterndszer létrehozásáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért, valamint az eredményes működéshez kapcsolódó egyéb szolgáltatások ellenértékeként fizet, a Business Flow ÁSZF-ben meghatározott mérték és feltételek szerint rendszeresen éves (365 nap), vagy havi átalánydíj formájában.

Tagsági jogviszony

A Business Flow által nyújtott kapcsolati marketing és képzési szolgáltatásainak, valamint egyéb kapcsolódó szolgáltatásoknak az ÁSZF-ben meghatározott terjedelmű igénybe vételével kapcsolatos jogok és kötelezettségek összessége a tagra nézve, a tagsági díjjal fedezett időszakra.

Üzleti klub vezetősége

Az adott Business Flow üzleti klub azon tagjai, akik előre meghatározott gazdasági céllal létrehozták, működtetik, operatívan irányítják és szervezik az érdekcsoport munkáját. A vezetőség minimum 5 tagból áll: elnök, alelnök és legalább 3 fő Etikai Bizottsági tag. A vezetőség félévente megújúlhat, azaz új vezető tisztségeket választhat, amennyiben a vezetőségben ezen igény felmerül.

Üzleti klub Etikai Bizottsága

Az Etikai Bizottságot az üzleti klub vezetőségéből azon tagok alkotják, akik nem töltenek be elnöki, vagy alelnöki posztot. Az Etikai Bizottság minimum 3 tagból áll, és legalább 3 tag esetén határozatképes. Az Etikai Bizottság közös feladatai:

• Tagokra és vendégekre vonatkozó etikai kérdéseket vitat meg, és hoz döntéseket.

• Dönt a tagjelöltek csatlakozási kérelméről (ki csatlakozhat az üzleti klub érdekközösségéhez, és ki nem).

 • Kapcsolatot tart a Business Flow Igazgatósággal, és a Business Flow központjával, akik ebben az esetben az Etikai Bizottság adminisztratív végrehajtó szerepkörben vannak (azaz nem hoznak döntést, csak végrehajtják az Etikai Bizottság döntéseit.

Vezetői kedvezmény

A Business Flow Vezetői kedvezménnyel díjazza azon tagjait, akik eredményesen szervezik, vezetik és irányítják az adott üzleti klub életét. A Vezetői kedvezmény célja, hogy a tagok olyan vezetői feladatokat vállaljanak, amelyek biztosítják az üzleti klub önálló, eredményes és hatékony működését. A Vezetői kedvezmény mértékét minden esetben az ÁSZF szabályozza.

Látogató vendég

A gazdasági társaság, illetőleg egyéni vagy társas vállalkozási formában tevékenykedő személy, aki egy Tag meghívására résztvesz a üzleti klub üzleti találkozóján, megismeri és kipróbálja annak tevékenységét, működését.

A Business Flow működési szabályzata a vendégek számára 2 próbaalkalmat biztosít 12 hónap alatt, ahol korlátozott bemutatkozási és betekintési lehetőségeket kínál az adott üzleti klub életébe és működésébe. A Business Flow a korlátozott jogokkal a tagi érdekközösség védelmét szavatolja, mert a vendégek még nem fogadták el a Business Flow Általános Szerződéses Feltételeit, Működési szabályzat és irányelveit, valamint az Etikai kódex-ét.

Üzleti ajánlás

Egy üzleti lehetőség, amelyet az adott üzleti klub találkozóján az egyik résztvevő a másik résztvevő számára ad. Az ajánló üzleti lehetőséget teremt az ajánlott számára, hogy az megismerjen az ajánló kapcsolatrendszeréből egy olyan személyt, akivel üzletet, vagy együttműködést köthet. Az ajánló köteles értesíteni és felkészíteni az általa ajánlott személyt, hogy az ajánlott keresni fogja rá hivatkozva.

Az üzleti ajánlás célja: személyes, bizalmi alapú beajánlás, amivel az ajánlott jobb tárgyalási pozícióból indulhat. Az ajánlónak nem feladata az ajánlott termékeinek/szolgáltatásainak értékesítése, kizárólag egy lehetséges találkozó létrehozásában működik közre.

Ajánlói jutalék

A minőségi üzleti ajánlásért cserébe az ajánlott fél jutalékot adhat ajánlójának, a törvényi keretek betartása mellett, az ajánlásból származó üzleti forgalom 0% és 10% közötti mértékében, de nem kötelező jelleggel.

Aktivitási kedvezmény

A Business Flow Aktivitási kedvezménnyel díjazza azon tagjait, akik eredményesen aktiválják a saját kapcsolatrendszerüket az üzleti klub érdekében, és új tagokkal bővítik a Business Flowhoz tartozó bármelyik üzleti közösséget. Az Aktivitási kedvezmény célja, hogy a tagok olyan öngerjesztő és aktív ajánlói közeget hozzanak létre, ahol gyorsabban elérhetik gazdasági sikereiket. Az Aktivitási kedvezmény mértékét minden esetben az ÁSZF szabályozza.

Producer

Az a gazdasági társaság, illetőleg egyéni vagy társas vállalkozási formában tevékenykedő személy vagy szervezet, aki Business Flow tagjaként érvényes Producer licensszel rendelkezik. A Producerek felelősek a potenciális vendég és tagjelölt adatbázis folyamatos fejlesztéséért, illetve a Business Flow tagság bővítéséért. Kezelik, edukálják és csatlakoztatják tagként a vendégeket, segítenek feldolgozni a tagok kapcsolatrendszerét, hogy egyre növekvő üzleti érdekkör jöjjön létre.

Business Flow Igazgatóság

Az a gazdasági társaság, illetőleg egyéni vagy társas vállalkozási formában tevékenykedő személy vagy szervezet, aki a Business Flow képviseletére jogosult, területi és iparági korlátozás nélkül.

Az Igazgatóság felelőssége kiterjed saját hatáskörben:

 • Az Igazgatóság , illetve az üzleti klubok taglétszámának folyamatos fejlesztésére.
 • A Business Flow üzleti klubok alapítására, kiépítésére és üzemeltetésére.
 • Az érdekeltségébe tartozó Producer licenszek kiadására azon tagok számára, akik részesedni kívánnak az Igazgatóság tag, illetve licenszdíj bevételeiből és teljesítették annak feltétel rendszerét.
 • Az Igazgatóságához tartozó tagok menedzselésére és mentorálására, illetve a mentorálás megszervezésére, delegálására.
 • A tagokkal kapcsolatos adminisztratív kezelésre (Etikai Bizottsági döntések, tagosítással kapcsolatos dolgok, stb…)
 • A Business Flow ÁSZF, Működési szabályzat és irányelvek és Etikai Kódex betartatására.

II. A TAGSÁGI JOGVISZONY KELETKEZÉSE

Tagjelölt célja, hogy új üzleti kapcsolatokkal, cégvezetői ismeretekkel és módszerekkel fejlessze önmagát és vállalkozását, illetve annak üzleti eredményeit.

Tagjelölt elfogadja, hogy az üzleti klub Etikai bizottsága dönt a jelentkezését illetően, hogy elfogadja-e a csatlakozási szándékát.

A tagjelölt elfogadja, hogy a Business Flow, a Business Flow Igazgatósága, illetve az érintett Üzleti klub vezetősége fenntartja a jogot, hogy a jelentkezést külön indoklás nélkül visszautasítsa.

Amennyiben az üzleti klub vezetősége elfogadta tagjelölt csatlakozási kérelmét, a tag tagsági jogviszonya azzal a nappal jön létre, amikor megfizette a tagsági díjat.

A tagjelölt a tagsági díj megfizetésével egyidejűleg kijelenti, hogy elolvasta, megismerte, és magára vonatkozóan kötelezőnek elfogadja a Business Flow Általános Szerződési Feltételeket, a Működési szabályzatot, az Etikai kódexet, valamint az Adatkezelési szabályzatot és Adatvédelmi nyilatkozatot.

A tagsági jogviszony addig tart, amíg a tagdíjjal fedezett időszak le nem jár, és a tag teljes mértékben betartja a Business Flow Általános Szerződési Feltételeket, a Működési szabályzat és irányelveket, valamint az Etikai Kódex-nek, illetve az ÁSZF alapján fel nem mondja azt.

III. A TAGSÁGI DÍJ MEGFIZETÉSE

A Tag köteles Business Flow számára a tagsági díjat minden esetben előre megfizetni a Business Flow, Gránitbanknál vezetett, 12100011-10084753-00000000 számú számlaszámára.

A tagsági díj megfizetésének az minősül, ha az adott összeget jóváírták a Business Flow számláján.

Tagsági díj mértéke:

Státusz

Periódus

Első 3 hónapban

4. hónaptól

Új csatlakozó tag és
visszatérő tag esetén
(szüneteltetés után)

Havidíj

25 000 Ft + Áfa / hó
(az Alapító tagokra nem vonatkozik)

20 000 Ft + Áfa / hó

Negyedéves díj

65 000 Ft + Áfa

55 000 Ft + Áfa
(Hosszabbítás esetén)

Belépés, vagy hosszabbítás esetén

Féléves díj

100 000 Ft + Áfa

Éves díj

180 000 Ft + Áfa

Első 3 hónap havidíj fizetés esetén: 25 000 Ft + Áfa (azaz huszonötezer forint + Áfa) Havi tagdíj fizetés esetén a minimum vállalt tagsági időszak 3 hónap, azaz Tag minimum 3 hónapig fizeti a havi tagsági díjat, és elfogadja az alábbi feltételeket.

– A havi díjat kizárólag bankkártyás fizetéssel választhatja.

– Lelépési díj: amennyiben tag a 4. hónap előtt szűnteti meg havi díjas tagságát, abban az esetben lelépési díjat kell fizetnie, melynek mértéke 30.000 Ft + Áfa (azaz harmincezer forint + Áfa)

Első 3 hónap negyedéves díjfizetés esetén: 65 000 Ft + Áfa / negyedév (azaz hatvanötezer forint + Áfa)

A Business Flow vállalkozásfejlesztő közössége abban érdekelt, hogy tagsága hosszú távú és erős együttműködéseket, felépített üzleti bizalmat építsen ki egymással. A rövid távon csatlakozó tagok, illetve a tagságukat szüneteltető tagok veszélyeztetik a klubok fenntarthatóságát, illetve a mindenkori aktív tagság bizalmi viszonyait. A Business Flow ezért kiemelt kockázattal kezeli ezt az időszakot és ennek védelmében kockázati felárat számol minden újonnan csatlakozó és szüneteltetésből visszatérő tagja számára az első 3 hónapban. Ez alól kizárólag az új klubok Alapító tagjait menti fel, rájuk ez a kockázat nem vonatkozik.

Havi hosszabbítás esetén (4.hónap után): 20 000 Ft + Áfa / hó, azaz húszezer forint + Áfa

Negyedéves hosszabbítás esetén (4.hónap után): 55 000 Ft + Áfa / negyedév, azaz ötvenötezer forint + Áfa

Féléves tagdíjfizetés, vagy hosszabbítás esetén: 100 000 Ft + Áfa / félév, azaz egyszázezer forint + Áfa

Éves tagdíjfizetés, vagy hosszabítás esetén: 180 000 Ft + Áfa / év, azaz egyszáznyolcvanezer forint + Áfa

Több hónapos elköteleződés esetén a tagsági díjjal fedezett időszak a tagság kezdetének dátumától számított annyi hónap, amennyit a Tag előre befizetettt.

A tagsági díj megváltoztatatásának jogát a Business Flow fenntartja, tekintettel a kapcsolati marketing és képzési szolgáltatás, valamint a know-how és a rendszerjellemzők változásának lehetőségére is. A megváltozott tagsági díjakat a Business Flow előzetesen közli.

A tagsági díjnak a Business Flow részére való megfizetése a Business Flow által nyújtott kapcsolati marketing és képzési szolgáltatásoknak, valamint egyéb kapcsolódó szolgáltatásoknak a tagsági díjjal fedezett időszakra – bármely további jognyilatkozat nélkül – ráutaló magatartással való megrendelését jelenti.

A Business Flow köteles a megfizetett tagsági díj(ak)ról szabályszerű számlá(ka)t kiállítani és eljuttatni tag részére a díj megfizetésétől számított 15 napon belül.

A tagsági díj a Business Flow kapcsolati marketing és képzési szolgáltatásnak, valamint az egyéb kapcsolódó szolgáltatásoknak a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerinti igénybe vételi lehetősége.

IV. TAGI KEDVEZMÉNY ÉS MOTIVÁCIÓS PROGRAM

A Business Flow a Tagjai számára lehetőséget ad kedvezmények szerzésére, az alábbiak szerint.
(Karrier Pont »  1 KP = 1 saját klubtag a saját klubban / 0,5 KP = 1 saját klubtag egy másik klubban)


Kedvezmény típusa

Kedvezmény

KP feltétel
(Karrier Pont)

Megjegyzés

Vezetői kedvezmény
(Elnök, Alelnök és Etikai Bizottság tagok)
Klubonként maximum 5 fő

50%
(10 000 Ft + Áfa / hó)

0 KP

3 hónap bizonyított tevékenység után 3 hónap kedvezményes időszak jár, utána felülvizsgálat.
Aktivitási kedvezménnyel összevonható.

Aktivitási kedvezmény
SENIOR tagság

50%
(10 000 Ft + Áfa / hó)

3 KP

3 hónap kedvezményes időszak, utána felülvizsgálat

3 KP fölött hosszabbítás, 3 KP alatt 15 000 Ft + Áfa díjra emelkedik a tagdíj, amig nem éri el a 3 KP-t

Aktivitási kedvezmény
VIP tagság

100%
(tagdíjmentesség)

5 KP

3 hónap kedvezményes időszak, utána felülvizsgálat – 5 KP fölött hosszabbítás, 5 KP alatt a SENIOR tagság feltételei érvényesülnek

Franchise Partner
PRODUCER státusz

100%
(tagdíjmentesség)
+ bejárás más üzleti klubokba

7 KP

7 KP fölött 30% részesedés a saját tagok tagdíjakból (a PRODUCER szerződés alapján), amennyiben szeretnél PRODUCERRÉ válni és a közösségi vállalkozás részese lenni…

V. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBE VÉTELE

A Business Flow vállalja az üzleti kapcsolatépítést és képzéseket célzó üzleti találkozók rendszerének működtetését és fejlesztését, az alábbi feladatokkal:

   • a Business Flow igazgatósági és Produceri (alvállalkozói) hálózat kiépítése és üzemeltetése, amely elősegíti és katalizálja az üzleti klubok, azon túl a tagok működését.
   • az üzleti klub (ÁSZF, Működési szabályzat és irányelvek, és Etikai Kódex szerinti) döntéseit végrehajtó adminisztratív háttér kiépítése, működtetése, fejlesztése és kontrollja.
   • a Business Flow keretrendszer folyamatos fejlesztése, ami maximalizálja a tagok által elérhető üzleti eredményt (lásd: üzleti kapcsolatok, piaci jelenlét, együttműködések, stb).
   • rendszeres networking, és vállalkozói készség/szakmai fejlesztő képzések portfolió bővítését.
   • webes felületek és applikációk üzemeltetését a hatékony kommunikáció és szervezés elősegítéséért.
   • együttműködő partnerkapcsolatok kialakításának elősegítését, az üzletszerzés, a marketing, vagy egyéb projekt célok megvalósításában.
   • minőségbiztosítás, ami kiterjed a tagi elégedettség-, és eredményesség mérésre.

A tag a Business Flow kapcsolati marketing és képzési szolgáltatás igénybe vételére, valamint a know-how használatára kizárólag a részvételével működő Business Flow üzleti klubokban jogosult a tagsági díjjal fedezett időszakban az adott Business Flow Igazgatóság területén.

A Business Flow jogosult alvállalkozókat, közreműködőket igénybe venni (Igazgatóságok és Producerek).

Vis major helyzet esetén, amennyiben baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos vihar, súlyos energiaellátási zavar, súlyos közlekezdési zavar/akadályozás, hatósági rendelkezés, vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály, mint háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk vagy sztrájknak nem minősülő megmozdulás, behozatali vagy kiviteli embargó következményeképpen, amely a tag, illetőleg a Business Flow hatáskörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt. A jelen vis maior rendelkezés megfelelően alkalmazandó a Business Flow rendezvényeire, programjaira, illetőleg szolgáltatásaira.

A tag köteles az üzleti klubban személyesen közreműködő személyt és annak helyettesét megnevezni. A személyes közreműködő köteles kötelezettséget vállalni a Business Flow valamennyi szabályzatának betartására. A tag nevében kizárólag a személyes közreműködő jogosult bármilyen nyilatkozatot tenni. A tag a személyes közreműködőjét , vagy annak helyettesét visszahívhatja, és új személyes közreműködőt, illetve helyettesíőt jelölhet, azonban mindez nem járhat a Működési Szabályzat és vezérelvek megnevezésű dokumentumban és a jelen ÁSZF egyéb mellékleteiben meghatározott kötelezettségeinek sérelmével, és a változást az érintett Business Flow üzleti klub vezetőségének el kell fogadnia.

VI. A TAGSÁGI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE

A tagsági jogviszony megszűnik:

    • okszerű indokolást tartalmazó, jogszerű rendkívüli felmondással;
    • a következő tagsági díj fizetésére vonatkozó kötelezettségnek 10 (tíz) naptári napot elérő elmulasztása esetén.

A tagsági jogviszony megszűnésével minden tisztség és módosított tagsági jogviszony is megszűnik egyidejűleg.

VII. A TAGSÁGI JOGVISZONY SZÜNETELTETÉSE

A Tag 1-6 hónap között szüneteltetheti tagsági jogviszonyát, amennyiben ezt a szüneteltetési időszak előtt, legalább 1 hónappal bejelenti Business Flow központja számára az iroda@businessflow.club e-mail címen.


Szüneteltetés esetén Tag tevékenységi körét a klub vezetősége szabadon meghírdetheti új Tag számára, azaz Tag elveszíti tevékenységének védelmét. A szüneteltető Tag automatikusan elveszíti az addig szerzett minden kedvezményeit, illetve visszatérésekor számolnia kell az első 3 hónap kockázati felár többletköltségeivel is.

6 hónap elteltével a tagsági jogviszony automatikusan megszűnik, amennyiben Tag nem aktiválja azt.

VIII. TITOKTARTÁS

A Tag és a személyes közreműködő időbeli korlát nélkül köteles minden általában elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa megismert minden üzleti titkot, így különösen a többi tag üzleti titkait, továbbá a Business Flow kapcsolati marketing és képzési szolgáltatás elemeinek és a know-how valamint egyéb rendszerjellemzők és ismeretanyagok titkosságát megőrizze, továbbá, hogy annak bármely harmadik személy általi másolhatóságát megakadályozza.

IX. SZELLEMI TULAJDON

A Business Flow weboldalain, az on-line és off-line médiában, valamint a Business Flow rendezvényein megjelenő védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok a Business Flow, közreműködői, illetve szerződéses partnerei kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Business Flow, közreműködői, illetve szerződéses partnerei kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül a tagok és harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

A tagok által a Business Flow szolgáltatásaival kapcsolatban, illetőleg a Business Flow rendezvényei során a Business Flow-al, közreműködőivel és szerződéses partnereivel közölt megjegyzéseken, észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a Business Flow ingyenesen korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Business Flow minden ilyen, az észrevételekkel kapcsolatos jog kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható, külön ellenérték fizetéséhez nem köthető.

A Business Flow időbeli és térbeli korlátozás nélkül jogosult a tagok észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy a tagok részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

X. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

A szolgáltatás igénybe vételének megkezdésével a tag (képviselője, személyes közreműködője, illetve mindezek helyettesei) kijelenti, hogy a szükséges adatkezeléshez a Business Flow Adatkezelési szabályzatában meghatározottak szerint hozzájárul.

A tag kijelenti, hogy az általa a Business Flow részére megadott adatok a valóságnak megfelelnek. A tag vállalja, hogy az adataiban, illetve az általa átadott adatokban bekövetkezett változásokról haladéktalanul tájékoztatja a Business Flow-t, és közreműködő partnereit. A Business Flow kizárja a helytelen vagy működésképtelen adatok, e-mail cím megadásából eredő kárért való felelősségét, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti.

A személyes adatoknak a jelen ÁSZF-ben foglaltaktól eltérő felhasználása miatt a Business Flow-t nem terheli semmilyen felelősség, ha az vagy az abból származó kár harmadik személy, vagy tag szándékos vagy gondatlan magatartásából származott, illetve ha a Business Flow a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések szerint járt el.

XI. KÁRTÉRÍTÉS

A Business Flow nem vállal semmilyen felelősséget a többi Business Flow tag és a szerződéses partnerek által nyújtott egyéb termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. Az általuk nyújtott szolgáltatásokat és termékeket a tag kizárólag a saját felelősségére veheti igénybe, használhatja.

A Business Flow nem vállal semmilyen felelősséget a többi Business Flow tag, és a szerződéses partnerek által biztosított egyéb szolgáltatások és termékek igénybe vételével, illetőleg használatával kapcsolatban keletkezett vagy elszenvedett károkért.

A tag, illetőleg a személyes közreműködője – a taggal egyetemlegesen – teljes mértékben felelős mind polgári jogi, mind büntetőjogi értelemben az általa a Business Flow rendezvényeinek keretében, vagy azzal összefüggésben okozott károkért, mind a Business Flow, mind a közreműködői és szerződéses partnerei, mind a többi tag, mind a harmadik személyek irányában.

A Business Flow kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a tag vagy harmadik személy jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott a Business Flow bármely közreműködőjének, szerződéses partnerének vagy tagjának, illetve harmadik személynek.

XII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A tag egyéb jogait és kötelezettségeit a Működési szabályzat és vezérelvek megnevezésű dokumentum tartalmazza. Ahol a Működési szabályzat és vezérelvek megnevezésű dokumentum tagot említ, ott azon a személyes közreműködőt is érteni kell azonos jelentéstartalommal.

A jelen ÁSZF és a melléklete, a Működési szabályzat és vezérelvek megnevezésű dokumentum egyoldalú változtatásának jogát a Business Flow fenntartja tekintettel a marketing és képzési szolgáltatás, valamint a know-how és rendszerjellemzők változásának lehetőségére is. A tag tudomásul veszi, hogy a Business Flow a jelen ÁSZF-et jogosult egyoldalúan módosítani, amely a Business Flow által üzemeltetett honlapon történő közzététellel azonnali hatállyal hatályba lépnek.

A rendelkezéseket a Business Flow előzetesen a www.businessflow.club honlapon közzéteszi. A tag a Business Flow által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, ráutaló magatartással fogadja el a jelen ÁSZF-ben és módosításaiban foglaltakat. A szolgáltatás igénybe vételének megkezdésével a tag kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et megismerte, és magára nézve kötelezőnek elfogadja.

A Business Flow üzemeltetője Magyarországon bejegyzett és székhellyel bíró gazdasági társaság, a jelen ÁSZF-re a magyar jog szabályai az irányadók és alkalmazandók, tekintet nélkül az esetleges jogszabályi kollízióra.

Amennyiben a jelen ÁSZF bármelyik rendelkezése vagy annak valamelyik része érvénytelen, ez nem érinti a jelen ÁSZF többi rendelkezését vagy az adott rendelkezés többi részét, amelyek továbbra is teljes mértékben érvényesek maradnak.

A Business Flow és a tag a jelen ÁSZF-fel, illetőleg a Business Flow által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban esetlegesen felmerülő vitás kérdéseiket elsősorban peren kívül kötelesek egymással rendezni, a peres eljárást csak ennek sikertelensége esetén jogosultak igénybe venni. Felek megállapodnak, hogy bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek alávetik magukat az Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság, Budapest kizárólagos döntésének azzal, hogy a Választott bíróság a saját Eljárási Szabályzata szerint jár el.

A Business Flow üzemeltetője

Cégnév: Karrierügynökség Kft.
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Nádor u. 54.
Iroda és levelezési cím: MANTA IRODAHÁZ
1094 Budapest, Thaly Kálmán u. 39. 1. emelet 112. iroda
Adószám: 24211637-2-15 | Cégjsz.: 15-09-080201
Bankszámlaszám: GránitBank 12100011 - 10084753 - 00000000