Business Flow

Általános Szerződési Feltételek

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a Business Flow (továbbiakban B-Flow) szolgáltatásait, amit az alábbi feltételek mellett nyújt.

Üzemeltető cég: Karrierügynökség Kft.
A cég székhelye: 4400 Nyíregyháza, Nádor utca 54 B. lépcsőház TT/14.
Cégjegyzékszám: 15-09-080201
Adószám: 24211637-2-15
Képviselő: Varga István / +36 70 320 20 84
Email: varga.istvan@businessflow.club
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala lajstromszáma: M1700920/4

A Business Flow nemzeti-, nemzetközi-, közösségi-, és közösséget megjelölő nemzetközi védjegyoltalommal rendelkezik, azaz másolása részben vagy egészben jogi következményeket von maga után.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a B-Flow, mint az üzleti kapcsolatépítést és képzéseket célzó üzleti találkozók rendszerének használatára vonatkozó feltételeket. A B-Flow és a Tag közötti szerződés a Tag általi szabályos tagi regisztrációval – kivéve a visszautasítás esetét – jön létre az első tagdíj megfizetésével (jóváírásával), illetve ezt követően kezdi meg a B-Flow a szolgáltatásnyújtást. A Felek közötti, magyar nyelvű szerződés (ÁSZF) írásbeli szerződésnek minősül, amelyet a B-Flow rögzít, illetve a Tag számára hozzáférhetővé tesz. A B-Flow fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására. Az ÁSZF módosításról a B-Flow rövid felhívás formájában tájékoztatja a Tagjait. A B-Flow biztosítja, hogy jelen ÁSZF hatályos szövege minden Vendég és Tag számára a http://www.businessflow.club címen folyamatosan elérhető és a Tag, illetve Vendég számára előhívható, tárolható.

A Működési Szabláyzat és vezérelvek megnevezésű, a B-Flow honlapján közzétett dokumentum a jelen ÁSZF-nek integráns elválaszthatatlan mellékletét képezi. A jelen ÁSZF rendelkezései minden esetben irányadóak a B-Flow által nyújtott marketing és képzési szolgáltatás, valamint egyéb kapcsolódó szolgáltatások igénybevételével létrejövő jogviszonyra, általános jelleggel szabályozza a szerződő felek jogait és kötelezettségeit. A jelen ÁSZF határozatlan időre szól. A jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed a B-Flow-ra, továbbá a B-Flow alábbiakban definiált tagjaira, szereplőire és tevékenységeire.

Preambulum:

A Business Flow vagy B-Flow márkanév, a hozzá kapcsolódó kapcsolati marketing és képzési rendszer, valamint a Business Flow know-how üzemeltetője, ekként a jelen ÁSZF-ben rögzített szolgáltatások nyújtója a Karrierügynökség Kft.

A B-Flow célja, hogy tagjai számára az üzleti kapcsolatépítés és cégvezetői képzés területén olyan megbízható keretrendszert biztosítson, amely lehetőséget teremt a tisztességen alapuló üzleti növekedés elérésére, valamint globális gazdasági környezet kiépítésére.

A B-Flow tagok számára kötelező megismerni, elfogadni és alkalmazni a B-Flow Általános Szerződési Feltételeit és Szabályzatát (továbbiakban ÁSZF), valamint Etikai Kódexben foglalt üzleti és viselkedési irányelveket.

Jelen ÁSZF célja, hogy a B-Flow tagsággal rendelkező üzleti partnerek számára hatékony információt szolgáltasson a tagságukból származó üzleti előnyök teljes mértékű kiaknázására.

I. Fogalmak Vendégek számára

Üzleti klub

Lokális gazdasági érték-, és érdekközösség, amely különböző tevékenységi körű helyi üzletemberekől és cégvezetőkből áll, akik érvényes B-Flow tagsággal rendelkeznek. A Tagok tagságukat azzal a céllal váltották, hogy növeljék a saját, valamint az érdekközösségük (üzleti klubjuk) egyéb tagjainak üzleti eredményét és profitját, az üzleti kapcsolatépítés segítségével.

 

Üzleti találkozó

Az üzleti klub tagjai és vendégeik 2 hetente rendszeresen találkoznak egymással, rendszerint ugyanazon helyszínen, és ugyanabban az idősávban. Céljuk, hogy a B-Flow által meghatározott program keretein belül új készségekre, üzleti lehetőségekre, információkra, kapcsolatokra és üzleti ajánlásokra tegyenek szert.

 

Tag

Minden olyan gazdasági társaság, illetőleg egyéni vagy társas vállalkozási formában tevékenykedő személy vagy szervezet a tagdíjjal fedezett időszakra, amely a B-Flow részére a tagsági díjat megfizette, a tagsági kérelmét az üzleti klub alapítói jóváhagyták, valamint elfogadta a http://businessflow.club weboldalon közzétett Általános szerződési feltételeket, Működési szabályzatot, Etikai kódexet, valamint az Adatkezelési szabályzatot és adatvédelmi nyilatkozatot, ekként a B-Flow rendszerben tagként szerepel, és a tagsági jogviszonya nem került megszüntetésre.

 

Látogató vendég

Minden olyan gazdasági társaság, illetőleg egyéni vagy társas vállalkozási formában tevékenykedő személy, aki egy Tag meghívására résztvesz a üzleti klub üzleti találkozóján, megismeri annak tevékenységét és működését.

A B-Flow szabályzata a vendégek számára 2 próbaalkalmat biztosít 12 hónap alatt, ahol korlátozott bemutatkozási és betekintési lehetőségeket kínál az adott üzleti klub életébe és működésébe. A B-Flow a korlátozott jogokkal szavatolja a tagi érték-, és érdekközösség védelmét, mert a vendégek még nem fogadták el a B-Flow Általános Szerződéses Feltételeit, Működési szabályzat és irányelveit, és az Etikai kódex-ét.

 

Üzleti ajánlás

Egy üzleti lehetőség, amelyet az üzleti klub találkozóján az egyik résztvevő a másik résztvevő számára ad. Az ajánló üzleti lehetőséget teremt az ajánlott számára, hogy az megismerjen az ajánló kapcsolatrendszeréből egy olyan személyt, akivel üzletet, vagy együttműködést köthet. Az ajánló köteles értesíteni és felkészíteni az általa ajánlott személyt, hogy az ajánlott keresni fogja rá hivatkozva.

 

Az üzleti ajánlás célja: személyes, bizalmi alapú beajánlás, amivel az ajánlott jobb tárgyalási pozícióból indulhat. Az ajánlónak nem feladata az ajánlott termékeinek/szolgáltatásainak értékesítése, kizárólag egy lehetséges találkozó létrehozásában működik közre.

 

Részvételi díj

A Tagok és Vendégek a regisztrációval vállalják, hogy megfizetik minden esetben az üzleti találkozók részvételi díját, melynek mértékét az eseményre kiküldött meghívó e-mail tartalmazza. Az üzleti találkozó helyszínétől függően a részvételi díj mértéke eltérhet, de minden esetben tartalmazza a terembérleti-, és catering díj-költségének a vendégre/tagra eső részét.

II. Fogalmak Tagjelöltek számára

Tagjelölt

Minden olyan gazdasági társaság, illetőleg egyéni vagy társas vállalkozási formában tevékenykedő személy vagy szervezet, amely a tagsági kérelmét az üzleti klub vezetőségének benyújtotta, és a jelentkezés elutasításáról, vagy elfogadásáról a vezetőség még nem hozott döntést.

 

Személyes közreműködő

A tag gazdasági társaság, illetőleg egyéni vagy társas vállalkozási formában tevékenykedő személy vagy szervezet által tartósan kijelölt és a B-Flow rendszerében a gazdasági társaság tag képviseletében személyesen eljáró természetes személy, mely személyt és annak helyettesét, valamint elérhetőségeiket Tag köteles a Tagi belépési nyilatkozatában megadni.

 

Tagsági díj

A tag által a B-Flow részére a B-Flow által nyújtott marketing és képzési szolgáltatások, valamint egyéb kapcsolódó szolgáltatások ellenében az ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint rendszeresen fizetendő éves (365 nap), vagy havi átalánydíj.

 

Tagsági jogviszony

A B-Flow által nyújtott kapcsolati marketing és képzési szolgáltatásainak, valamint egyéb kapcsolódó szolgáltatásoknak az ÁSZF-ben meghatározott terjedelmű igénybe vételével kapcsolatos jogok és kötelezettségek összessége a tagra nézve, a tagsági díjjal fedezett időszakra.

III. Fogalmak Tagok számára

Üzleti klub alapítói

Az üzleti klub első 5 tagját nevezzük alapítónak, akik előre meghatározott gazdasági céllal létrehozták az érdekcsoportot, és életre keltik az üzleti klub vezetőségét.

 

Üzleti klub vezetősége

Az üzleti klub vezetőségét első körben az 5 alapító tag alkotja, akik életre keltik az üzleti klubot. Az 5 fős vezetőség az Elnökből, Alelnökből, és a 3 Etika Bizottsági Tagból áll, akik mindannyian rendelkeznek Producer licencel (ez a fogalom alább olvasható). Később a vezetőség tagjai változhatnak annak mentén, ahogyan a Producer licencek a klubon belül más tagokhoz kerülnek. A vezetőség félévente újra oszthatja egymás között a vezető tisztségeket, mint Elnök, Alelnök, és Etikai Bizottsági Tag, illetve abban az esetben is új választásra kerül sor, ahogyan valamelyik vezető tisztségviselő Producer licence más klubtaghoz kerül.

 

Üzleti klub Elnöke és Alelnöke

Az Elnök és Alelnök felel az Üzleti klub folyamatos működésért és gazdasági erejének növeléséért:

Klubtalálkozók megvalósulásáért
Klubtalálkozók levezetéséért
30 és 10 perces előadók szervezéséért
A klubtagok csapatmunkájáért, szerepkörök kiosztásáért
Kapcsolattartás más klubok Producereivel, illetve más Igazgatóságokkal
Üzleti klub Etikai Bizottság

Az Etikai Bizottságot az üzleti klub vezetőségéből az a 3 tag látja el, aki nem tölt be Elnöki, vagy Alelnöki posztot. Az Etikai Bizottság csak 3 tag esetén határozatképes. Az Etikai Bizottság feladatai:

Tagokra és vendégekre vonatkozó etikai kérdéseket vitat meg, és hoz döntéseket.
Eldönti, hogy a tagjelöltek közül ki csatlakozhat az üzleti klub érdekközösségéhez.
Az új tagokat felkészíti az Üzleti klub közösségi elvárásaira.
Informálja az érintett B-Flow Producert és Igazgatóságot a döntéseiről.
Producer

Minden olyan gazdasági társaság, illetőleg egyéni vagy társas vállalkozási formában tevékenykedő személy vagy szervezet, aki aktív B-Flow tagként érvényes B-Flow Producer licence-el rendelkezik – továbbiakban Producer. A Producerek felelősek:

Az Üzleti klubok, első sorban a saját Üzleti klubjuk potenciális vendég-, és tagjelölt adatbázisának bővítéséért, és a B-Flow tagság értékesítéséért.
Tájékoztatják az érdekeltségükbe tartozó vendégeket a klubtagság lehetőségéről, valamint menedzselik az érdeklődő vendégek taggá válási folyamatát.
Támogatják az új tagok beilleszkedését az Üzleti klubba, valamint segítenek a közösségi elvárások mielőbbi teljesítésében, azaz feldolgozzák a tagok kapcsolatrendszerét, hogy egyre növekvő B-Flow Igazgatóság üzleti érdekkör jöjjön létre.
Újabb alapítókat és Producereket keresnek a tagok között.
B-Flow Igazgatóság

Minden olyan gazdasági társaság, illetőleg egyéni vagy társas vállalkozási formában tevékenykedő személy vagy szervezet, aki érvényes B-Flow Igazgatósági licencel rendelkezik. Az Igazgatóság felelőssége:

Saját érdekeltségű, önállóan működő Üzleti klubok létrehozása és menedzselése.
Az érdekletségébe tartozó Producer licencek menedzselése (kiadása és visszavétele).
Az Üzleti klubjai taglétszámának folyamatos fejlesztése.
Az ÁSZF, a Működési szabályzat és irányelvek és Etikai Kódex betartatása.
Kapcsolattartás a B-Flow központtal és más Igazgatóságokkal.
Ajánlói Bónusz

A minőségi üzleti ajánlásért cserébe az ajánlott fél adhat ajánlójának jutalékot, a törvényi keretek betartása mellett, az ajánlásból származó üzleti forgalom 0% és 10% közötti mértékében.

 

Aktivitási Bónusz

A B-Flow Aktivitási Bónusszal díjazza, ha a tag aktiválja a saját kapcsolatrendszerét az üzleti klub érdekében, és a vezetőség által elfogadott új tagokkal bővíti az érdekközösséget. Az Aktivitási bónusz célja, hogy az üzleti klub tagjai öngerjesztő aktív ajánlói közeget hozzanak létre, ahol gyorsabban elérhetik gazdasági sikereiket. A Tag által ajánlott:

• új éves díjat fizető tag után a B-Flow 1 hónappal meghosszabítja az ajánló tag tagsági időszakát.

• új havi díjat fizető tag után a B-Flow plusz 1 vendégalkalmat biztosít ajánló Tag számára más, a sajátján kívüli üzleti klubban.

IV. A TAGSÁGI JOGVISZONY KELETKEZÉSE

Tagjelölt célja, hogy új üzleti kapcsolatokkal, cégvezetői ismeretekkel fejlessze vállalkozását, illetve annak üzleti eredményeit.
Tagjelölt elfogadja, hogy az üzleti klub Etikai bizottsága dönt a jelentkezését illetően, hogy elfogadja-e a csatlakozási szándékát?
A tagjelölt elfogadja, hogy a B-Flow, a B-Flow Igazgatósága, illetve az érintett Üzleti klub vezetősége fenntartja a jogot, hogy a jelentkezést külön indoklás nélkül visszautasítsa.
Amennyiben az üzleti klub vezetősége elfogadta tagjelölt csatlakozási kérelmét, a tag tagsági jogviszonya azzal a nappal jön létre, amikor megfizette a tagsági díjat.
A tagjelölt a tagsági díj megfizetésével egyidejűleg kijelenti, hogy elolvasta, megismerte, és magára vonatkozóan kötelezőnek elfogadja a B-Flow Általános Szerződési Feltételeket, a Működési szabályzatot, az Etikai kódexet, valamint az Adatkezelési szabályzatot és Adatvédelmi nyilatkozatot.
A tagsági jogviszony addig tart, amíg a tagdíjjal fedezett időszak le nem jár, és a tag teljes mértékben betartja a B-Flow Általános Szerződési Feltételeket, a Működési szabályzat és irányelveket, valamint az Etikai Kódex-nek, illetve az ÁSZF alapján fel nem mondja azt.
V. A TAGSÁGI DÍJ MEGFIZETÉSE

A Tag köteles B-Flow számára a tagsági díjat minden esetben előre megfizetni a B-Flow, Gránitbanknál vezetett, 12100011-10084753-00000000 számú számlaszámára.
A tagsági díj megfizetésének az minősül, ha az adott összeget jóváírták a B-Flow számláján.
Tagsági díj mértéke:
Éves tagdíj fizetés esetén: 180.000.- Ft + Áfa (azaz egyszáznyolcvanezer forint + Áfa)
Ebben az esetben a tagsági díjjal fedezett időszak a tagság kezdetének dátumától számított 365 nap, amennyiben tag betartja jelen ÁSZF – IV.6.pontjában foglaltakat.
Havi tagdíj fizetés esetén: 20.000.- Ft + Áfa (azaz nettó húszezer forint + Áfa) / hó, amennyiben tag B-Flow felé minimum 3 hónap elköteleződést vállal, azaz minimum 3 hónapig fizeti a havi tagsági díjat, és elfogadja az alábbi feltételeket.
A havi díjat kizárólag bankkártyás fizetéssel választhatja.
Lelépési díj: amennyiben tag a 4. hónap előtt szűnteti meg havi díjas tagságát, abban az esetben lelépési díjat kell fizetnie, melynek mértéke 30.000 Ft + Áfa (azaz harmincezer forint + Áfa)
Aktiválási díj: tag a 4. hónaptól szüneteltetheti a tagságát egy, vagy több hónapra. Amikor aktiválni akarja tagságát, aktiválási díjat köteles fizetni, melynek mértéke 30.000 Ft + Áfa (azaz harmincezer forint + Áfa).
A tagsági díj megváltoztatatásának jogát a B-Flow fenntartja, tekintettel a kapcsolati marketing és képzési szolgáltatás, valamint a know-how és a rendszerjellemzők változásának lehetőségére is. A megváltozott tagsági díjakat a B-Flow előzetesen közli.
A tagsági díjnak a B-Flow részére való megfizetése a B-Flow által nyújtott kapcsolati marketing és képzési szolgáltatásoknak, valamint egyéb kapcsolódó szolgáltatásoknak a tagsági díjjal fedezett időszakra – bármely további jognyilatkozat nélkül – ráutaló magatartással való megrendelését jelenti.
A B-Flow köteles a megfizetett tagsági díj(ak)ról szabályszerű számlá(ka)t kiállítani és eljuttatni tag részére a díj megfizetésétől számított 15 napon belül.
A tagsági díj a B-Flow kapcsolati marketing és képzési szolgáltatásnak, valamint az egyéb kapcsolódó szolgáltatásoknak a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerinti igénybe vételi lehetősége.
VI. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBE VÉTELE

A B-Flow vállalja az üzleti kapcsolatépítést és képzéseket célzó üzleti találkozók rendszerének működtetését és fejlesztését, az alábbi feladatokkal:

a B-Flow igazgatósági és Produceri (alvállalkozói) hálózat kiépítése és üzemeltetése, amely elősegíti és katalizálja az üzleti klubok, azon túl a tagok működését.
az üzleti klub (ÁSZF, Működési szabályzat és irányelvek, és Etikai Kódex szerinti) döntéseit végrehajtó adminisztratív háttér kiépítése, működtetése, fejlesztése és kontrollja.
a B-Flow keretrendszer folyamatos fejlesztése, ami maximalizálja a tagok által elérhető üzleti eredményt (lásd: üzleti kapcsolatok, piaci jelenlét, együttműködések, stb).
rendszeres networking, és vállalkozói készség/szakmai fejlesztő képzések portfolió bővítését.
webes felületek és applikációk üzemeltetését a hatékony kommunikáció és szervezés elősegítéséért.
együttműködő partnerkapcsolatok kialakításának elősegítését, az üzletszerzés, a marketing, vagy egyéb projekt célok megvalósításában.
minőségbiztosítás, ami kiterjed a tagi elégedettség-, és eredményesség mérésre.
A tag a B-Flow kapcsolati marketing és képzési szolgáltatás igénybe vételére, valamint a know-how használatára kizárólag a részvételével működő B-Flow üzleti klubokban jogosult a tagsági díjjal fedezett időszakban az adott B-Flow Igazgatóság területén.

A B-Flow jogosult alvállalkozókat, közreműködőket igénybe venni (Igazgatóságok és Producerek).

Vis major helyzet esetén, amennyiben baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos vihar, súlyos energiaellátási zavar, súlyos közlekezdési zavar/akadályozás, hatósági rendelkezés, vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály, mint háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk vagy sztrájknak nem minősülő megmozdulás, behozatali vagy kiviteli embargó következményeképpen, amely a tag, illetőleg a B-Flow hatáskörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt. A jelen vis maior rendelkezés megfelelően alkalmazandó a B-Flow rendezvényeire, programjaira, illetőleg szolgáltatásaira.

A tag köteles az üzleti klubban személyesen közreműködő személyt és annak helyettesét megnevezni. A személyes közreműködő köteles kötelezettséget vállalni a B-Flow valamennyi szabályzatának betartására. A tag nevében kizárólag a személyes közreműködő jogosult bármilyen nyilatkozatot tenni. A tag a személyes közreműködőjét , vagy annak helyettesét visszahívhatja, és új személyes közreműködőt, illetve helyettesíőt jelölhet, azonban mindez nem járhat a Működési Szabályzat és vezérelvek megnevezésű dokumentumban és a jelen ÁSZF egyéb mellékleteiben meghatározott kötelezettségeinek sérelmével, és a változást az érintett B-Flow üzleti klub vezetőségének el kell fogadnia.

VII. A TAGSÁGI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE

A tagsági jogviszony megszűnik:

okszerű indokolást tartalmazó, jogszerű rendkívüli felmondással;
a következő tagsági díj fizetésére vonatkozó kötelezettségnek 10 (tíz) naptári napot elérő elmulasztása esetén.
A tagsági jogviszony megszűnésével minden tisztség és módosított tagsági jogviszony is megszűnik egyidejűleg.

VIII. TITOKTARTÁS

A Tag és a személyes közreműködő időbeli korlát nélkül köteles minden általában elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa megismert minden üzleti titkot, így különösen a többi tag üzleti titkait, továbbá a B-Flow kapcsolati marketing és képzési szolgáltatás elemeinek és a know-how valamint egyéb rendszerjellemzők és ismeretanyagok titkosságát megőrizze, továbbá, hogy annak bármely harmadik személy általi másolhatóságát megakadályozza.

IX. SZELLEMI TULAJDON

A B-Flow weboldalain, az on-line és off-line médiában, valamint a B-Flow rendezvényein megjelenő védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok a B-Flow, közreműködői, illetve szerződéses partnerei kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a B-Flow, közreműködői, illetve szerződéses partnerei kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül a tagok és harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

A tagok által a B-Flow szolgáltatásaival kapcsolatban, illetőleg a B-Flow rendezvényei során a B-Flow-al, közreműködőivel és szerződéses partnereivel közölt megjegyzéseken, észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a B-Flow ingyenesen korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A B-Flow minden ilyen, az észrevételekkel kapcsolatos jog kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható, külön ellenérték fizetéséhez nem köthető.

A B-Flow időbeli és térbeli korlátozás nélkül jogosult a tagok észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy a tagok részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

X. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

A szolgáltatás igénybe vételének megkezdésével a tag (képviselője, személyes közreműködője, illetve mindezek helyettesei) kijelenti, hogy a szükséges adatkezeléshez a B-Flow Adatkezelési szabályzatában meghatározottak szerint hozzájárul.

A tag kijelenti, hogy az általa a B-Flow részére megadott adatok a valóságnak megfelelnek. A tag vállalja, hogy az adataiban, illetve az általa átadott adatokban bekövetkezett változásokról haladéktalanul tájékoztatja a B-Flow-t, és közreműködő partnereit. A B-Flow kizárja a helytelen vagy működésképtelen adatok, e-mail cím megadásából eredő kárért való felelősségét, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti.

A személyes adatoknak a jelen ÁSZF-ben foglaltaktól eltérő felhasználása miatt a B-Flow-t nem terheli semmilyen felelősség, ha az vagy az abból származó kár harmadik személy, vagy tag szándékos vagy gondatlan magatartásából származott, illetve ha a B-Flow a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések szerint járt el.

XI. KÁRTÉRÍTÉS

A B-Flow nem vállal semmilyen felelősséget a többi B-Flow tag és a szerződéses partnerek által nyújtott egyéb termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. Az általuk nyújtott szolgáltatásokat és termékeket a tag kizárólag a saját felelősségére veheti igénybe, használhatja. A B-Flow nem vállal semmilyen felelősséget a többi B-Flow tag, és a szerződéses partnerek által biztosított egyéb szolgáltatások és termékek igénybe vételével, illetőleg használatával kapcsolatban keletkezett vagy elszenvedett károkért.

A tag, illetőleg a személyes közreműködője – a taggal egyetemlegesen – teljes mértékben felelős mind polgári jogi, mind büntetőjogi értelemben az általa a B-Flow rendezvényeinek keretében, vagy azzal összefüggésben okozott károkért, mind a B-Flow, mind a közreműködői és szerződéses partnerei, mind a többi tag, mind a harmadik személyek irányában.

A B-Flow kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a tag vagy harmadik személy jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott a B-Flow bármely közreműködőjének, szerződéses partnerének vagy tagjának, illetve harmadik személynek.

XII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A tag egyéb jogait és kötelezettségeit a Működési szabályzat és vezérelvek megnevezésű dokumentum tartalmazza. Ahol a Működési szabályzat és vezérelvek megnevezésű dokumentum tagot említ, ott azon a személyes közreműködőt is érteni kell azonos jelentéstartalommal.

A jelen ÁSZF és a melléklete, a Működési szabályzat és vezérelvek megnevezésű dokumentum egyoldalú változtatásának jogát a B-Flow fenntartja tekintettel a marketing és képzési szolgáltatás, valamint a know-how és rendszerjellemzők változásának lehetőségére is. A tag tudomásul veszi, hogy a B-Flow a jelen ÁSZF-et jogosult egyoldalúan módosítani, amely a B-Flow által üzemeltetett honlapon történő közzététellel azonnali hatállyal hatályba lépnek.

A rendelkezéseket a B-Flow előzetesen a www.businessflow.club honlapon közzéteszi. A tag a B-Flow által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, ráutaló magatartással fogadja el a jelen ÁSZF-ben és módosításaiban foglaltakat. A szolgáltatás igénybe vételének megkezdésével a tag kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et megismerte, és magára nézve kötelezőnek elfogadja.

A B-Flow üzemeltetője Magyarországon bejegyzett és székhellyel bíró gazdasági társaság, a jelen ÁSZF-re a magyar jog szabályai az irányadók és alkalmazandók, tekintet nélkül az esetleges jogszabályi kollízióra.

Amennyiben a jelen ÁSZF bármelyik rendelkezése vagy annak valamelyik része érvénytelen, ez nem érinti a jelen ÁSZF többi rendelkezését vagy az adott rendelkezés többi részét, amelyek továbbra is teljes mértékben érvényesek maradnak.

A B-Flow és a tag a jelen ÁSZF-fel, illetőleg a B-Flow által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban esetlegesen felmerülő vitás kérdéseiket elsősorban peren kívül kötelesek egymással rendezni, a peres eljárást csak ennek sikertelensége esetén jogosultak igénybe venni. Felek megállapodnak, hogy bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek alávetik magukat az Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság, Budapest kizárólagos döntésének azzal, hogy a Választott bíróság a saját Eljárási Szabályzata szerint jár el.

A Business Flow üzemeltetője

Cégnév: Karrierügynökség Kft.
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Nádor u. 54.
Iroda és levelezési cím: MANTA IRODAHÁZ  
1094 Budapest, Thally Kálmán u. 39. 1. emelet 112. iroda
Adószám: 24211637-2-15 | Cégjsz.: 15-09-080201
Bankszámlaszám: GránitBank 12100011 – 10084753 – 00000000